24.9.2018 - 5.10.2018, 7.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.


Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
vypravování


Práce s gramatickou, lexikální chybouOprava písemné práce; Týdenní úkol
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
- porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
Everyday English
Life stages
Přítomné časy průběhový a prostý.
V učebnici opakování a úvod do první lekce
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět a jejich významu. Opakování:Pozdravy a základní fráze.
Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1.pádě.
Osobní zájmena.
Časování pravidelných sloves.
Téma: Ich und meine Familie
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá
sloveso SER a jeho časování, užití ve větách týkajících se národnosti


reakce na otázky, poskytování a vyžádání konkrétních informací
? De dónde eres? De qué color es? - národnosti, barvy
- opakování frází
Rod a člen u podstatných jmen, množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, přechylování, množné číslo. Španělsko a španělsky hovořící země- PT_Multikulturní výchova
7.A- text Los pollitos
Člověk a společnost
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí. rasismus X xenofobie
Objasní situaci Sámovy říše a její postavení v evropských souvislostech. Sámova říše
Člověk a svět práce
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.

tvorba modelů z různých materiálů
Matematicko fyzikální základ
Řeší lineární rovnice.
Analyzuje základní vlastnosti těles,
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
lineární rovnice a jejich ekvivalentní úpravy;
základní tělesa a výpočet jejich objemu (krychle, kvádr).
Pondělí 24. 9. test - číselné výrazy s celými čísly, zákl. pojmy o tělesech, rovnice
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci - ryby, paryby)
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
intonování písní


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
hudebně-dramatické aktivity, hry, hlasová hygiena (jazykolamy)

malba temperovými barvami (erb)
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče
průpravné a míčové hry (basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované), doplňkové sporty
Pravidla míčových her