24.9.2018 - 5.10.2018, 8.r.

24 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova.
světový romantismus (Goethe, Poe, Hugo, Scott, Puškin aj.)lyrika - epika - drama; povídka, román, balada


řízená diskuse, dialog


pravopis i/y podle vyjm. slov
- práce s lit. ukázkami, reflexe čteného textu

- četba vybraného lit. díla období romantismu, záznam z četby odevzdat nejpozději 9. 10.


- pětiminutovka na pravopis podle vyjm. slov v dělených hodinách čj
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.

- promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)
Město a orientace v něm
New York

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. • reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů
•porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy
Opakování učiva 7. ročníku.
Předložky se 3. a zároveň 4. pádem.
Téma: Ferien und Reisen.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět Témata Mi familia, Mi amigo, Animales , Objetos en la clase - užití předložek místa a slovesa ESTAR. Písemná práce - překlad vět složených ze slovíček lekce 0.
Člověk a společnost
Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích.
Se vnímavý k sociálním problémům.
V kontextu své situace a svých možností přispívá k řešení sociálních problémů.
Analyzuje etické aspekty různých životních situací.

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.
Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
Spolupráce jako etický projev.
Sociální problémy.
Adekvátní pomoc potřebným lidem.
Etické stránky životních situací.

Pravděpodobný vývoj světových regionů.
Světové hospodářství.
Rozložení surovinových a energetických zdrojů.
Pravidla a modelové situace.


Státy východní a jihovýchodní Asie.
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.

Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky v domácnosti (spotřeba, úspory, investice).

Uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu domácnosti (úvěry, splátkový prodej, leasing).
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních.

Produkty finančního trhu pro investování.

Produkty finančního trhu pro získání prostředků.

Služby bank, aktivní a pasivní operace.

Matematicko fyzikální základ
užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu;

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu;

vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem;
nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací.

druhá mocnina a odmocnina (využití kalkulátoru, tabulek, znalost zpaměti do 20)
zkoumání pohybu různých těles ve svém okolí -druhy pohybů - relativita pojmů klid a pohyb - relativní rychlost
funkce, lineární funkce, pravoúhlá soustava souřadnic.
Písemné práce:
Čt 27.9. - mocniny a odmocniny, moment síly, nepřímá úměrnost
Čt 4.10. - grafy funkcí, výpočty tlaku
Svět přírody
Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů.
vnitřní procesy v přírodní sféře - sopečná činnost, zemětřesení, tektonika


vnější procesy v přírodní sféře - zvětrávání, transport a ukládání (vliv vody, větru, teploty, ledu a organismů)

eroze, vnitřní síly utvářející zemský povrch
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.
zpěv s hudebním doprovodemhlasová nedostatečnost a cesty její nápravy, rozšiřování hlasového rozsahu


perokresbauplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Tělesná výchova
Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
základní lidské potřeby a jejich hierarchie
složky zdraví a jejich interakce
košíková, doplňkové sporty