24.9.2018 - 5.10.2018, 9.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci, uvede jejich představitele
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 1900- 1920

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení (subjektivní a objektivní sdělení, formování názoru, konfrontace)- opakování slovních druhů


- větné členy, shoda přísudku s podmětem


- opakování terminologie

- spisovatelé Gellner, Bezruč, Šrámek

- práce s textem
vyjádření podmětu a přísudku (druhy přísudku a podmětu)

v dělených skupinách testy na příslušné učivo

- test na literární druhy, žánry, verš, rým, druhy rýmu, metaforu a metonymii
- Česká moderna- Sovovy Rybníky, poslech písňových textů
- recenze, různé zpravodajské weby
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace v předpřítomném čase.
Adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích.
Zjišťování informací týkajících se filmu. Osobnostní a sociální výchova - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů.
Porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy.
Opakování učiva 8. ročníku.
Rozkazovací způsob.
Témata: Ferien und Reisen, Wegbeschreibung
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PT: Osobnostní a sociální výchova -
Komunikace
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
opakování slovní zásoby a gramatiky z minulých ročníků + rozšiřování


téma Deportes
povahové vlastnosti - antonyma
slovesa pravidelná, slovesa zvratná - denní režim, popis okolí - užití předložek
slovní zásoba, sloveso jugar
Člověk a společnost
Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.
- vegetační pásma
- 1. světová válka (příčiny, průběh, důsledky)
Hodnotí na přiměřené úrovni možnosti dalšího rozvoje pražského regionu.
Hodnotí na přiměřené úrovni vztah městských částí, Prahy jako celku a státu.
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích.
- modelové komunikační situace
(PT: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost.)
- Proměna Prahy v 19. století
- Velká Praha
- Srovnání s vývojem ve Vídni
- Možnosti pražského regionu
Diskuze na téma: "Jak bych chtěl, aby mé hlavní město vypadalo?"
Člověk a svět práce
Orientuje se ve způsobech bezhotovostního placení. platba složenkou, vyplnění bankovního převodu
Matematicko fyzikální základ
Určí podmínky lomených výrazů.

Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
podmínky řešitelnosti

rovnice s neznámou ve jmenovateli
podmínky řešitelnosti

tepelná rovnováha, přenos tepla, tepelná izolace
rozdíl v pojmech teplota a teplo
tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky
test 26.9.
Svět přírody
Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy.

Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků.

Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů, orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.
paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva


geologický vývoj, práce s geologickou mapou ČR

fylogeneze člověka

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná soustava
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktiviách
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

hudební aktivity, zpěv s hudebním doprovodem
malba vybranou technikou (tempery, akvarel) inspirovaná impresionistickým a pointilistickým přístupem.

hudebně-dramatické aktivity
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.
Průpravná cvičení v odbíjené.

Doplňkové sporty.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.

slovní úlohy