22.10.2018 - 9.11.2018, 6.r.

21 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Používá správné tvary slov v písemném projevu
zachycení dojmu z uměleckého díla textem i obrazem, formulace vlastního názoru; vypravování, popis


slovesné tvary
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperace - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.Písemná práce - pravidla českého pravopisu
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. — písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat Opakování. Mezipředmětové vztahy - Člověk a příroda.
Přítomný čas průběhový.

Nová lekce (3) - Prázdniny, úvod do minulého času.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. vznik starověkých civilizací
Rozlišuje a porovnává soukromé vlastnictví, státní vlastnictví a skupinové vlastnictví. vztah předmět- vlastník

typy vlastnictví
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. Ovládá práci s textovým editorem. Ovládá práci s textovým editorem. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Google classroom a další aplikace google. Opakování zpracování textu v textovém editoru. Referát na téma Africký kontinent.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých a desetinných čísel.

Převádí základní fyzikální jednotky
Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
Opakování sčítání, odečítání, násobení a dělení desetinných čísel a sčítání a odečítání celých čísel
Nová látka násobení a dělení záporných čísel, dělení desetinných čísel.
Procvičování převodu jednotek
Přímka, úsečka, polopřímky, kruh, kružnice, mezikruží, 3 - 6 úhelníky
24.10. čtvrtletní písemná práce
Svět přírody
Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů.

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Používá základní kartografickou terminologii.

myšlenková schémata a mapy - regiony Afriky


porovnání jednotlivých regionů Afriky

výběr geografických informací a jejich zdrojů


základní kartografické pojmy (globus, mapa)
Afrika
- regiony Afriky a jejich základní charakteristika
- Hravý zeměpis a Školní atlas světa

Globus a mapa
- základní poznatky a kartografické pojmy spojené s globem a mapou
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Intonování písní.Výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost
Vícehlasý zpěv.Výtvarné umění Afriky - návrh potisku látky.

Průřezové téma: Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu.


Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
zásady bezpečného chování na sportovních akcích ve škole i mimo školu, zásady bezpečného používání sportovních potřeb, nářadí a náčiní

basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované