22.10.2018 - 9.11.2018, 7.r.

19 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro komunikační situaci


Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitelevrstvy národního jazyka, spisovná a nespisovná čeština, český jazyk hovorový a obecný, nářečí a nadnářeční útvary, důraz na psací písmo při psané komunikaci

staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorů
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
- promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
-písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají rodiny
Minulý čas a téma rodina, v učebnici lekce 1.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům a zákazům. Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu-opakování.
Tvorba otázek zjišťovacích a doplňovacích.
Číslovky.
Téma: Meine Familie
Španělský jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

• představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel
rozšíření slovní zásoby - vlastnosti (přídavná + podstatná jména - opakovací test)
sloveso TENER
číslovky nad 30
Día de los muertos - překlad textu
PT: Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Nahrazuje agresivní chování chováním asertivním.

typy chování - manipulativní, agresivní, asertivní a pasivní. osobnostní rozvoj
Vysvětlí vznik a vývoj Velkomoravské říše. Velká Morava
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita) využití nabytých znalostí při práci na zadané téma Prezentace - Prezi
Matematicko fyzikální základ
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles;
načrtne a sestrojí rovinné útvary;
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů;
výpočet objemu (krychle, kvádr);
konstrukce čtyřúhelníků;
hustota látek;
vztah mezi hmotností, hustotou a objemem;
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci - obojživelníci, plazi)

"rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obratlovci - ryby, obojživelníci,plazi)"
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
intonování písní

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem vlastní a cizí vokální projev
hudebně-dramatické aktivity, zpěv s hudebním doprovodem;

jednobodová případně dvoubodová perspektiva - její využití na zvoleném motivu vybranou výtvarnou technikou;
Tělesná výchova
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
průpravné a míčové hry (basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované)
pravidla hraných míčových her

tělesná zdatnost