22.10.2018 - 9.11.2018, 8.r.

19 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.


rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.


Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova
typické žánry literatury 19. století, proměna jejich podoby (povídka, román a jeho druhy, epická a lyrická poezie, balada)

slovotvorné způsoby: odvozování, skládání, zkracování, slovotvorný rozbor, slovotvorný základ a prostředek

skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí

Pravopis koncovek přídavných jmen
v návaznosti na vlastní četbu lit. romantismuopakování a procvičování učiva; viz. učebnice kap. Nauka o tvoření slov

V dělených hodinách ČJ minitest - doplňovačka koncovek podle vzorů podstatných jmen
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
- psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Vyjádření zkušeností pomocí předpřítomného času - úvod.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci. Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace. Souřadící spojky.
Téma:Mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
Rozhovory - zkoušení, slovní zásoba 1. lekce - slova ve větách (písemná práce).
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století
Typy monarchií, občanská válka v Nizozemí a v Anglii,, Koloniální soupeření Velké Británie s ostatními mocnostmi, kolonizace a vyhlášení nezávislosti USA, obchod s otroky
Zelená učebnice dějepisu str. 11-24
Francie za vlády Ludvíků a absolutistické Rusko učeb. str. 24-32
Matematicko fyzikální základ
zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti přímek a kružnic;
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů;
určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.


vzájemná poloha kružnic

obvod a obsah - trojúhelník, čtyřúhelník
kruh, kružnice

práce, energie tělesa
1.11. budeme psát opakovací písemnou práci témat 8. ročníku - bude upřesněno na hodinách.
Svět přírody
Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů, včetně oběhu vody.

Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.

Uvede příklady znečišťování vody v pracovním prostředí, domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.
vnější procesy v přírodní sféře (zvětrávání, transport, ukládání)

důsledky vnějších geologických dějů, oběh vody (činnost vody, větru, mrazu, ledovců, organismů)

fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor - hydrosféra

destilovaná, pitná a odpadní voda; výroba pitné vody

čistota vody
PT: Environmentální výchova, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí - nutnost ochrany vody, zdroje znečištění, ekologie

Vnější geologické činitele a jejich důsledky:
- činnost tekoucí vody, moře, větru, ledovců, změn teplot, gravitace, organismů a člověka na utváření zemského povrchu

Hydrosféra
- voda na Zemi (oceány a moře, vodní toky a nádrže, ledovce a podpovrchová voda), využití vody, znečištění a ochrana vody

Přírodopis 9 - str. 65-75, 83-85
Školní atlas světa
Estetická výchova
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
hlasová nedostatečnost a cesty její nápravy, rozšiřování hlasového rozsahu


hudební aktivitylinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Tělesná výchova
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
závěreční aktivity k tématu Zdravý životní styl

"košíková
doplňkové sporty"