22.10.2018 - 9.11.2018, 9.r.

21 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
uspořádá v textu informace s ohledem na jejich účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu (řízená diskuse)
slovotvorné způsoby (odvozování, skládání, zkracování, slovotvrný rozbor), přenesená pojmenování - odpovídající terminologie, postavení češtiny v rámci indoevr. Jazykové rodiny a slovanské větve
slovní druhy - ohebné slovní druhy a jejich mluvnické kategorie

souvislost a logická uspořádanost textu, odborná terminologie, srozumitelnost, znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, prostě sdělovacího, funkční styl, subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé, publicistický styl jako vlivný faktor vývoje a stavu společnosti


test na téma OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
-složeniny vlastní a nevlastní, slova základová, stavba slova
- rčení, přísloví a pořekadla, floskule
Jazykové rodiny a slovanské větve, spisovná a nespisovná čeština
opakovací testy /ama/, nově slovesné třídy a vzory
- práce s textem, slohové postupy a fce- zaměřeno na publicistiku a umělecký styl

povinná četba - shrnutí, řízená diskuse o autorech a myšlenkách jejich děl, četba vl. prací - úvah
Někteří žáci absolvují seminář vztahující se k vrstevnickému učení a průvodcování výstavou o Anně Frank

Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Rozumí krátkým textům a vyhledá v nich požadované informace.
Vyprávění příběhů jako sledu událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami. Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se četby, zvyků, techniky a slavných osobností.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci. Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace. Rozkazovací způsob.
Témata:Wegbeschreibung, Orienterung in der Stadt, Prag, Meine Stadt.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- rozhovory týkající se běžných konverzačních témat, zaměřeno na sport a volný čas vazby se slovesy GUSTAR A ENCANTAR
- písemná práce na téma Mi deporte y deportista favorito
Člověk a společnost
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.
Češi za první světové války.
28. říjen 1918 - vznik Československa.
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu.

- historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi
- úloha občanů při obraně státu
Člověk a svět práce
Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. vyplnění převodního lístku v bance, složenka
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.


Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.

Využívá zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh.

Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice.Využívá znalostí lomu světla při analýze průchodu světla čočkami.
rovnice s neznámou ve jmenovateli,
podmínky řešitelnosti,
slovní úlohy (hodnoceno v AMA/EMA)

konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností (dělené hodiny MF)

odraz světla

základní princip lomu světla
praktické důkazy lomu světla


čočky (spojka, rozptylka)
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů, orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Aplikuje a poskytuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná a svalové soustava

přehled běžných onemocnění a úrazů souvisejících s pohybovou soustavou a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl

zásady poskytování první pomoci, ošetřování běžných poranění - zlomeniny, vykloubeniny, výrony

situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence, první pomoc
Kosterní a svalová soustava
- funkce
- vnitřní stavba
- anatomie jednotlivých částí těla
- správná postura a její poruchy
- onemocnění a zranění spojená s pohybovou soustavou a jejich prevence
- prví pomoc při úrazech pohybového aparátu

Uč.: Přírodopis 8
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktiviách
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

hudební aktivity, zpěv s hudebním doprovodem
malba inspirovaná impresionismem, pointilismem, teorie barev, míchání barevných odstínů ze tří primárních barev a bílé

zpěv s hudebním doprovodem
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v odbíjené, košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.
Volejbalová průprava - bloky a smeč.

Míčové hry, doplňkové sporty.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.

rovnice s neznámou ve jmenovateli
podmínky řešitelnosti
slovní úlohy (hodnoceno v AMA/EMA)