12.11.2018 - 23.11.2018, 6.r.

27 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
typy přísudků


Tvorba odstavců
hlavní myšlenka, klíčová slova, tvorba poznámek


lyrika, epika, drama. próza, poezie
Anglický jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
— vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

— písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
Téma cestování, vyplnění dotazníku pro potřeby cestování (vízum, hotel, letiště, …), pohled z prázdnin, úvod do minulého času (pravidelná a nepravidelná slovesa)

Průřezové téma: Výchova demokratického občana, demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
Člověk a společnost
Objasňuje důvody vzniku starověkých civilizací. Starověká Mezopotámie, způsoby vlády, památky, městské státy
Rozlišuje různé typy vlastnictví. duševní x hmotné vlastnictví

movitý x nemovitý majetek
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Využití nabytých znalostí při práci na zadané téma. Referát - České sportovní legendy. Osobnostní a sociální výchova, osobní rozvoj - kreativita.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých a desetinných čísel.

Charakterizuje, třídí a znázorní základní rovinné útvary

Sestaví správně podle schematu jednoduchý elektrický obvod
Opakování a procvičování zákaldních početních operací. Delší příklady se závorkami, přednost početních úkonů.

Základy rýsování. Rýsování dle postupu.

Základní principy vedení el. proudu. Prvnky el. obvodu. Schematické značky. Zapojení jednoduchého obvodu.

Svět přírody
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu.
základní geografické, topografické a kartografické pojmy (globus, zeměpisné souřadnice, mapa)

výběr geografických informací a jejich zdrojů (práce se Školním atlasem světa, globusem a nástěnnou mapou - určování zeměpisných souřadnice, orientace, časová pásma)

tvary zemského povrchu
Globus a mapa
- určování zeměpisných souřadnice (zeměpisná šířka a délka)
- rovnoběžky a poledníky
- základní orientaci na Zemi (globus, mapa, nástěnná mapa)
- mapa a její náležitosti (obsah mapy - polohopis, výškopis, popis)
- tvorba map
Estetická výchova
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
hlasová hygiena, techniky vokálního projevu a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu

vlastní a cizí vokální projev


výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost
Hlasová hygiena, vystupování s vlastní reprodukcí vybrané písně s doprovodem hudebních nástrojů, popř. nahrávání písně.
Návštěva koncertu The Pyramids (původ jazzu v návaznosti na probíranou látku týkající se Afriky)
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, psychohygiena - uplatnění hudby při relaxaci.

Výtvarné umění Afriky, návrh oblečení inspirovaného Africkou kulturou, africká hudba a tance.
Výtvarné umění starověku.
Průřezové téma:
Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované


florbalová průprava a florbal hra
PT: osobnostní a sociální výchova, kooperace, kompetice.