12.11.2018 - 23.11.2018, 8.r.

21 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře období první poloviny 19. století.

využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.
Formování novodobého českého národa, pojem „národní obrození", fáze NO



práce s odborným textem, myšlenková mapa jako prostředek záznamu informací


grafický rozbor souvětí, významové poměry mezi souř. spojenými členy, větami

pravopis i/y u podstatných a příd. jmen, interpunkce v souvětí









učebnice s. 49-51
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět.
Porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text).
Vyjádření zkušeností pomocí předpřítomného času, významné osobnosti.
Zdraví a nemoci.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět.
Práce se slovníkem.
Slovesa s odlučitelnou předponou.
Téma: Mein Tagesprogramm
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
REPASO - popis sebe sama a ostatních, vyprávění o rodině s využitím pravidelných sloves a číslovek, opakovací a shrnující cvičení.
Člověk a společnost
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti.

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé.





hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století


Velká francouzská revoluce, napoleonské války a jejich důsledky





Marie Terezie a Josef II.
Člověk a svět práce
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu domácnosti (úvěry, splátkový prodej, leasing).

uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
produkty finančního trhu pro získání prostředků


služby bank, aktivní a pasivní operace
Matematicko fyzikální základ
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů;
užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů;
určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.


trojúhelník, čtyřúhelníky - procvičení, nově lichoběžník, kruh, kružnice
Pythagorova věta

energie tělesa
22.11. písemná práce - obsah a obvod trojúhelníku a kruhu (kružnice), výpočet práce
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů, včetně oběhu vody.

Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.

Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.
fyzickogeografické sféra - pomocník i rizikový faktor (hydrosféra, atmosféra)
oběh vody

destilovaná, pitná a odpadní voda, výroba pitné vody, čistota vody

čistota vody, čistota a složení ovzduší, ozonová vrstva



význam podnebí a vliv počasí na život organismů

mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných událostech

názvy a značky chemických prvků atmosféry
Hydrosféra
- voda na Zemi (moře a oceány, povrchová a podpovrchová voda, ledovce)
- oběh vody na Zemi (velký a malý oběh vody)
- nedostatek vody na Zemi a její znečištění (současné globální problémy)

PT: Environmentální výchova, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí - nutnost ochrany vody a vzduchu, zdroje znečištění, ekologie

Atmosféra
- složení atmosféry
- vrstvy atmosféry
- podnebí x počasí
- mimořádné události
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
hudební aktivity



sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
"košíková doplňkové sporty"