12.11.2018 - 23.11.2018, 9.r.

27 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 1920- 1938 (zejména předválečné a meziválečné avantgardy)
slovesné třídy a vzory . procvičování
zájmena a číslovky( druhy)slovotvorný rozbor
složeniny vlastní a nevlastní
etymologie slov

autoři tématu Velká válka
test - slovesné kategorie- v týdnu od 19.11.
slovotvorný základ, zkratky a zkratková slova, spřežky

Rolland, Remarque, Hemingway, Hašek
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Zeptá se na základní informace, které souvisejí s lidským zdravím.
Slovní zásoba týkající se lidského těla a zdraví. Should/shouldn´t/might.
Rozhovory u lékaře, popis zdravotního problému.
Osobnostní a sociální výchova.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Slovosled ve vedlejší větě. Spojky WEIL, DASS.
Dokončení tématu Prag-meine Stadt.
Kultur in der tschechischen und deutschsprachigen Raum-E.M. Remarque.
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně


sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci- nepřízvučná zájmena
práce s textem Mi deporte - dokončení vlastního textu
- opakování vlastnosti, povahové rysy
PT: Osobnostní výchova
- horoskop a znamení
vl. slohová práce na dané téma, práce se slovníkem
Člověk a společnost
Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.
Versaillský mírový systém, Pařížská konference - nová podoba Evropy.
Vznik ČSR.
Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů.
Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních vlivů na životní prostředí.
Klimatické podmínky a jejich proměna.
Člověk a jeho svět
Popíše typy bezhotovostního placení. vyplnění složenky, převodního lístku...
Matematicko fyzikální základ
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice.

Využívá znalostí lomu světla při analýze průchodu světla čočkami.

Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.

Násobí a dělí lomené výrazy.

základní princip lomu světla
praktické důkazy lomu světla


čočky (spojka, rozptylka)


konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností

násobení a dělení lomených výrazůdělené hodiny
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližších okolí.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí.

Vysvětlí role členů kominuity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi.
chemická vazba, názvosloví organických sloučenin


v praxi významné halogenderiváty, alkoholy a fenoly


problematika zdraví - vliv alkoholu a jiných návykových látek na lidské zdraví

situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence (pití alkoholu)

společenské role a zdraví (propojení s tématem pití alkoholu)
vliv médií, vrstevníků a sekt (propojení s tématem pití alkoholu)
Deriváty uhlovodíků
- vlastnosti
- halogenderiváty - názvosloví, vlastnosti a použití vybraných látek
- alkoholy a fenoly - tvorba názvosloví, vlastnosti a použití vybraných látek
- vliv alkoholických nápojů na lidské zdraví
- vliv rodiny, vrstevníků a spolků na konzumaci alkoholu v naší společnosti
PT: Osobnostní a sociální výchova, morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
hudební styly a žánry 20. století
Seznámení s uměleckými směry počátku 20. století. Parafráze vybraného uměleckého díla v intencích vybraného uměleckého směru počátku století (fauvismus, expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismu)zadání a realizace referátů o hudebních stylech
Tělesná výchova
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a vhodně je aplikuje ve vybraných sportech.

Rozcvičení, strečink, kompenzace.

Útočné a obranné herní systémy v odbíjené.

Florbalová průprava, florbal hra.

Běh do Londýnských schodů.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Rozloží výraz na součin pomocí vytýkání nebo vzorce.