26.11.2018 - 7.12.2018, 7.r.

25 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčení.
popis uměleckého dílaslovotvorba, význam slov, slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování slovní zásoby
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
Průřezové téma - Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění.
V učebnici lekce 1 a 3
Minulé časy průběhový a prostý.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Rozpoznání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a větám.
Pořádek slov ve větě.
Zápor v německé větě-opakování+test.
Témata: Meine Hobbys, Advent, Weihnachten
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
Yo y mi familia členové rodiny, popis postavy (slovesa TENER A SER) věk rodin. příslušníků, jejich zaměstnání
práce s videoukázkou, odpovědi na otázky
Člověk a společnost
Vysvětlí význam vlády Přemyslovce Boleslava I. až Břetislava. Boleslav I.
Boleslav II.
Břetislav
Člověk a jeho svět
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (plazi, bezobratlí)
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Práce v tabulkovém editoru, tvorba jednoduché tabulky.
Člověk a svět práce
vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.


vysvětlí význam úroku placeného a přijatého
rizika hospodaření a zvažování jejich míry


Úročení
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
Vyhledává, vhodnocuje a zpracovává data
Konstrukce čtyřúhelníků
Přímá a nepřímá úměrnost
Zpracování dat do tabulek a grafů, čtení za grafů a deagramů.
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (plazi, bezobratlí)
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.


obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem vlastní a cizí vokální projev


změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality


zpěv s hudebním doprovodem - vybrané písně s tématem vody (ročníkový projekt)Zpracování vybraného uměleckého díla jinou technikou, než kterou je vytvořený originál.

Tvorba dárkových předmětů na vánoční trhy
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
přehazovaná


volejbalová průprava
testy těl. zdatnosti OVOV