26.11.2018 - 7.12.2018, 8.r.

29 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.

využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.

samostatně připraví referát.
- shrnutí romantismu
- práce s uměleckými texty, reflexe četby- výpisky z odborného textu, práce s informacemi


- tvorba referátu
test na literaturu romantismu
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
- zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
Vyjádření zkušeností pomocí předpřítomného času, významné události či osobnosti.
V učebnici lekce 5.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Vazba "ich möchte + infinitiv".
Slovesa s odlučitelnou předponou-opakování+test.
Témata: Mein Tagesprogramm, Advent und Weihnachtszeit.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
Popíše osobu s využitím osvojené slovní zásoby, části oblečení a obuvi, co se člověku líbí, co ne. Mi pareja ideal. Neurčité zájmeno TODO, TODA.
Člověk a společnost
objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé.

Velká francouzská revoluce, napoleonské války a jejich důsledky

Člověk a svět práce
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.
sociální politika státu, důvody a zdroje
Matematicko fyzikální základ
užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů,


načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar,
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem,
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.

Pythagorova věta,
významné vlastnosti geometrických útvarů (výpočet výšky trojúhelníku a jiných úloh početní geometrie),
osová a středová souměrnost
vyhledávání souměrných útvarů,

výkon, příkon, účinnost,

druhy energií, přeměna energií, zákon zachování energie.

V pátek 30.11. si napíšeme obdobnou písemnou práci jako tento týden tzn. práce a obvody - obsahy rovinných obrazců.
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Uvede příklady znečišťování vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor - atmosféra

význam podnebí a vliv počasí na život organismů

mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných přírodních událostech


čistota a složení ovzduší, ozonová vrstva


názvy a značky chemických prvků
PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - ekologie

PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.
- hudební aktivity- kombinace výtvarných technik
Tělesná výchova
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. Přesná měření, jejich evidence a vyhodnocení.