26.11.2018 - 7.12.2018, 9.r.

22 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 1920- 1938
identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

meziválečná próza


umělecký funkční stylškolní slohová práce
slovesné kategorie
"ztracená generace", autoři ČSR - Hašek, Olbracht, Čapek, Poláček, Osvobozené divadlo - práce s ukázkami, skupinové učení, filmové ukázky
- práce s ukázkami textů, indoevropské jazyky a jejich dělení, argot a slang, nářečí, hovorová a spisovná čeština
téma: Karel Čapek, slohový útvar dle volby
odevzdání povinné četby do 5.12.


slovesné třídy a vzory
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Napíše krátký text, který se týká jeho zdraví.
Rozhovory u lékaře - should/shouldn´t.
Písemně sdělí svůj problém, sdělí základní informace o své osobě - bydliště, věk, pojištění atd.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života
porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Kultur in der tschechischen und deutschsprachigen Raum-E.M.Remarque.
Slovosled ve vedlejší větě-spojky WEIL, DASS.
Opakování číslovek a přídavných jmen.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace
Mi ciudad y el viaje
Stupňování přídavných jmen
Město - rozšíření slovní zásoby, názvy obchodů a co se v nich dá koupit
Co mám rád - nepřízvučná zájmena (3. pád)
přídavná jména - opakování
Ročníkový projekt- Kubismus a P. Picasso (Guernica)
Člověk a společnost
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět.
Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.
Totalitní režimy v meziválečném období (komunismus, nacionální socialismus, fašismus).

Bolševická revoluce v Rusku. Osobnosti: V.I. Lenin, J. V. Stalin.

Vzestup Adolfa Hitlera, protižidovské zákony, pogromy.

B. Mussolini a jeho fašistický režim v Itálii.
Zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.

Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv.
(PT: Multikulturní výchova, kulturní diference - základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice.)
- antisemitismus a rasismus
Člověk a jeho svět
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. poptávka x nabídka
Matematicko fyzikální základ
Násobí a dělí lomené výrazy.
Sčítá a odečítá lomené výrazy.
násobení a dělení lomených výrazů
sčítání a odečítání lomených výrazů
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
chemická vazba, názvosloví organických sloučenin - aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

v praxi významné karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny


zásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a v běžném životěproblematika zdraví - "éčka" v potravinách


PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace.
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
hudební styly a žánry 20. Století
Parafráze vybraného uměleckého díla v intencích vybraného uměleckého směru počátku století (fauvismus, expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismu)
referáty o hudebních stylech 20. století
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a vhodně je aplikuje ve vybraných sportech.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
Útočné a obranné herní systémy v košíkové.

Florbalová průprava, hra.

Kondiční formy cvičení.
Osobnostní a sociální výchova.

Kooperace a kompetice.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh.

lomené výrazy
úpravy fyzikálních vzorců