10.12.2018 - 21.12.2018, 7.r.

7 . 4 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčení.
slovotvorba, význam slov, slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování slovní zásoby
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
Průřezové téma - Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.

Minulé časy průběhový a prostý, v učebnici lekce 3.
Reálie Británie - oslavy Vánoc.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět.
Verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací. Pořádek slov ve větě.
Opakování dosud probrané gramatiky.
Přídavná jména.
Test: Meine Hobbys
Téma:Weihnachten
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
PT: Osobnostní a sociální výchova - komunikace
Multikulturní výchova
slovesa pravidelná - 1., 2. a 3. třída
otázky a rozhovory na téma Yo y mi familia
téma: Mi familia- rozšíření slovní zásoby, vlastnosti, oblečení
Mi profesión
spojené hodiny- týmová výuka - téma La Navidad (práce s textem, vánoční a novoroční přání, oslava Vánoc ve šp. mluvících zemích, koledy
Člověk a společnost
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu

uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení
hospodaření s rozpočtem domácnosti

služby bank, aktivní a pasivní operace
Člověk a jeho svět
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
hospodaření s rozpočtem domácnosti
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Tvorba jednoduché tabulky za využití základních početních operací. Formát buňky. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Práce v google programu Tabulka.
Matematicko fyzikální základ
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti;
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data;
porovnává soubory dat;
přímá a nepřímá úměrnost; trojčlenka;
zpracování dat do tabulek a grafů, čtení z grafů a diagramů;
četnost jednotlivých prvků, aritmetický průměr;
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí)
Estetická výchova
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem

změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepisu (téma vody v umění v historii - návaznost na ročníkový projekt)
zpěv vybraných písní s tematikou vody


interpretace vybraného uměleckého díla jinou technikou


Výtvarné dílo na téma "Pocta vodě" (libovolná technika)
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
doplňkové sporty, přehazovaná