10.12.2018 - 21.12.2018, 8.r.

25 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.

uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.
formování novodobého českého národa, pojem „národní obrození", fáze NO, Dobrovského a Jungmannova generace, Palacký, ohlasová poezie

poznámky, výpisky, výtah (rozdíl mezi útvary)


záznam z četbyPravopis koncovky podle shody podmětu a přísudku

Termín odevzdání 12. 12.
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Zeptá se na základní informace.
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět
- zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- zdraví, nemoci a vyjádření doporučení i nutnosti
- v učebnici úvod do lekce 6
- oslavy Vánoc v anglicky mluvících zemích
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět.
Mein Tagesprogramm-opakování+test.
Vazba "ich möchte + infinitiv"-procvičování.
Téma:Advent und Weihnachten.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů

porozumění jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy
Slovesná vazba IR A + infinitiv- blízká budoucnost, slovesná vazba TENER QUE + infinitiv - nutnost povinnost.
Písemná práce - popis člověka, jeho oblečení.
Člověk a společnost
objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé.

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika společenských vlivů na životní prostředí.

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních vlivů na životní prostředí.Velká francouzská revoluce, napoleonské války a jejich důsledky


ekologické a environmentální problémy lidstva

přírodní síly v krajině


Člověk a svět práce
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.

způsoby placení, nakládání s penězi
tvorba ceny
Matematicko fyzikální základ
užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
významné vlastnosti geometrických útvarů (výpočet výšky trojúhelníku a jiných úloh početní geometrie)
praktické úlohy na výkon a zavedení pojmu příkon
14.12. - písemná práce na užití Pyt. věty
19.12. - písemná práce osová souměrnost, výpočty práce a výkonu
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Určí společné a rozdílné vlastnosti látek.

Rozlišuje směsi a chemické látky.

Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.
názvy a značky chemických prvků

vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
stejnorodé a různorodé směsi

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků

zásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a běžném životě; bezpečnostní značky a bezpečnostní věty - H a P věty
PT:
Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání
- svět z pohledu chemie
- usuzování a ověřování
- stejnorodost a různorodostEstetická výchova
vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
poslech a reflexe
kompozice hudební skladbyhudební aktivity
reflexe hudebního poslechu, hra na hudební nástroje v rámci prezentací vybraných hud. nástrojů

zpěv s hudebním doprovodem

sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.
Organizace prostoru a pohybových činností. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.