10.12.2018 - 21.12.2018, 9.r.

5 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo (recenze, kritika)

věta jednočlenná, dvojčlenná, souvětí

obecná čeština-nespisovná čeština, slang a argot


povinná četba - Karel Čapek - zhodnocení
souvětí, druhy souvětí (+ spojky podřadící a souřadící), interpunkce
poslech. cvičení, práce s film. ukázkou
opakovací test - Indoevropské jazyky, slang, argot, nářečí
práce ve skupinách
diskuse
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, které se týkají zdraví a životního stylu.
Zeptá se na základní informace u lékaře, zubaře, v lékárně.
Téma: zdravý životní styl, Vánoce, rady. Osobnostní a sociální výchova.
Multikulturní výchova - porovnávání tradic u nás a v anglicky mluvících zemích.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Opakování skloňování osobních zájmen.
Přídavná jména, číslovky, letopočty+důležité historické události.
Kultur in der tschechischen und deutschsprachigen Raum-Weihnachten, Advent.
Vycházka na vánoční trhy.
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
La NavidadLa ropa - rozšíření slovní zásoby, estar + gerundium (průběhový čas)
- práce s textem (předminulý čas)
koledy - Villancicos, vycházka na vánoční trhy - opakování frází (pohyb po městě, nakupování)

Pablo Picasso a španělská občanská válka - Guernica (symbolika obrazu),práce s textem
Člověk a společnost
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět.
Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.
Totalitní režimy v meziválečném období (komunismus, nacionální socialismus, fašismus).

Bolševická revoluce v Rusku. Osobnosti: V.I. Lenin, J. V. Stalin.

Vzestup Adolfa Hitlera, protižidovské zákony, pogromy.

B. Mussolini a jeho fašistický režim v Itálii.
Zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.

Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv.
(PT: Multikulturní výchova, kulturní diference - základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice.)
- antisemitismus a rasismus
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a odečítá lomené výrazy.

Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru.

Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.

Změří elektrický proud a napětí.

Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.sčítání a odečítání lomených výrazů

množina všech bodů daných vlastností
Thaletova kružnice

elektrické obvody s uzly a více spotřebiči


měření elektrického napětí a proudu

Ohmův zákon
10. nebo 11.12. se píše souhrnný test
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.
názvosloví organických sloučeniny - karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny

v praxi významné karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny


problematika zdraví - vliv "éček" na lidské zdraví a jejich využití při výrobě potravin

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - cévní a mízní soustava


PT:
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace
Estetická výchova
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a a fantazie.

Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá

deklamace, jednohlasý a vícehlasý zpěv

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)
Parafráze vybraného uměleckého díla v intencích vybraného uměleckého stylu počátku 20. století (dokončení, hodnocení)
Abstraktní expresionismus vs. pop art.


Intonace vybraných písní s hudebním doprovodem nebo karaoke.

Referáty na téma styly a žánry populární hudby 20. století

Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
Míčové hry.

Florbalová průprava, florbal hra.

Kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh.


lomené výrazy, úpravy fyzikálních vzorců