7.1.2019 - 18.1.2019, 6.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.


Používá správné tvary slov v písemném projevu.


Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.
Metafora, personifikace
Pravopis velkých písmen ve vlastních názvech


klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, myšlenková mapa
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci.
• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Procvičování sloves v minulém čase v jednoduchých rozhovorech a písemnou formou, opakování.
Člověk a společnost
Uvádí hmotné a písemné památky starověkého Egypta. starověký Egypt
Rozlišuje a porovnává nejčastější typy států. monarchie - republika
demokracie - diktatura
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Aktivně využívá výukových programů. základní příkazy, základní algoritmy, ovládání programového prostředí Code.org
Člověk a svět práce
Příprava na výrobu dřevěného krmítka pro zpěvné ptactvo. Vypracování pracovního postupu výroby
Vypracování výkresu jednotlivých dílů a
výkresu bočního pohledu.
Matematicko fyzikální základ
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
Zná základní znaky dělitelnosti o oboru přirozených čísel
poznávání a charakteristika zákaldních těles
Znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 10
9.1. pololetní písemná šance
15.1. poslední šance úpravy hodnocení dle pravidel zmíněných v hodinách.
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (ptáci)


stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav živočichů (ptáci)

teplokrevní obratlovci - ptáci a jejich řády


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci)
adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (ptáci)

projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí


zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
Ptáci
- stavba těla
- systém ptáků
- řády ptáků

učebnice Přírodopis 7 - str. 23-39
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních.
Vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění
Dokončení koláží.
Prezentace oblíbených písní.
Vztah hudby a výtvarného umění - hudební klipy, plakáty a booklety CD - diskuze s názornými příklady.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

pohybová cvičení s využitím trampolíny,
basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované

basketbal, přehazovaná, florbal, sálová kopaná