7.1.2019 - 18.1.2019, 7.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčení.

Uvádí základní literární směry české a středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
rčení, pořekadlo, přísloví, pranostika
zvuková stránka jazyka, výslovnost, intonace projevu, přízvuk slovní, výslovnost běžně užívaných jmen cizího původu
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Žák se zeptá na základní informace.
- psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Minulé časy průběhový a prostý.
Počasí a přírodní problémy.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Rozpoznání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a větám.
Pořádek slov ve větě.
Přídavná jména a příslovce.
Opakování dosud probrané slovní zásoby a gramatiky.
Shrnující test.
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
shrnutí učiva - slovesa SER,TENER, LLEVAR + osvojené slovní zásoby


- opakování číslovek do 100, rozhovory

sloveso ESTAR, HAY
slohová práce školní - popis postavy, její vlastnosti, zájmy, co rád dělá atd.


poslechová cvičení

předměty ve třídě a jejich umístění
Člověk a společnost
Popisuje vývoj českých zemích za vlády Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Václav IV.
Zikmund
Rozpozná záporné a kladné charakterové vlastnosti. charakter člověka
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem.Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním zdraví. Úvod do používání funkcí, tvorba grafu. Funkce - suma, průměr.
Člověk a svět práce
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.

uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení
bankovnictví

služby bank, aktivní a pasivní operace
Matematicko fyzikální základ
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
Vyhledává a vyhodnocuje data, porovnává soubory dat
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působící na těleso, jejich velikost, směr a výslednici.
Změří velikost síly
Přímá a nepřímá úměrnost - graf, trojčlenka - opakování
Zpracování dat do tabulek a grafů a diagramů, četnost jednotlivých prvků, aritmetický průměr
Druhy sil, síla jako orientovaná úsečka, výslednice sil, skládání sil
7. 1. a 10. 1. - pololetní testy
Svět přírody
Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních.

Vytváří a využívá osobnostní myšlenková schémata a map pro orientaci v konkrétních regionech.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.
Rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin. Měkkýši - plži,mlži,hlavonožci.

Práce s atlasem, tvorba map a regionální geografie Latinské Ameriky.
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepisu
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem vlastní a cizí vokální projev
"Pocta vodě" - dokončení práce
Koláž - mozaika (zpracování libovolného motivu s tématem vody - návaznost na ročníkový projekt)


intonace písní s motivem voda; poskytování zpětné vazby k vokálnímu projevu spolužáka
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
přehazovaná, volejbalová průprava, doplňkové sporty