7.1.2019 - 18.1.2019, 8.r.

27 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.
Počátky českého nár. obrození
Odborný referát (využití terminologie oboru), útvary odborného stylu

Interpunkce ve VJ a souvětí, shoda přísudku a několikanásobného podmětu
10. a 11. 1. souhrnný test z gramatiky (zadání viz web školy)


Minitestík na třetinových hodinách v týdnu od 7. 1.
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zeptá se na základní informace.
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
- zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
závěr lekce 5
zdraví, nemoci, vyjádření doporučení pomocí modálního slovesa "should"
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Práce se slovníkem.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Předložky se 3. pádem.
Opakování dosud probrané gramatiky a slovní zásoby.
Shrnující test.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů

porozumění jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy
Slovesná vazba IR A + infinitiv- blízká budoucnost, slovesná vazba TENER QUE + infinitiv - nutnost povinnost.
Písemná práce na sloveso GUSTAR.
Člověk a společnost
uvede příklady a porovná klady a zápory některých projevů globalizace.

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů.

uvede hlavní příčiny i možné důsledky některých globálních problémů současnosti pro život lidstva.

vyjádří svůj osobní názor na některé globální problémy současnosti a podloží jej argumenty.

uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu.

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika společenských vlivů na životní prostředí.

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních vlivů na životní prostředí.

uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).


globalizace

lokální aspekty globálních problémů – Praha

problémy environmentální, nerovnoměrné rozdělení světového bohatství

aktuální podoba globálních problémů

fair trade, ochrana životního prostředí

ekologické a environmentální problémy lidstva

přírodní síly v krajině

ekosystémy

Referáty
Člověk a svět práce
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu domácnosti (úvěry, splátkový prodej, leasing).

uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení

na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.
produkty finančního trhu pro získání prostředků

služby bank, aktivní a pasivní operace

způsoby placení, nakládání s penězi

tvorba ceny
Matematicko fyzikální základ
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů;

analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel;
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem .
vyhledávání funkčních závislostí v situacích reálného života, spotřeba energií v domácnosti, seznámení se s parabolou
slovní úlohy řešené rovnicí,příkon,
účinnost
17.1. budeme psát test středová souměrnost osová souměrnost, výkon, příkon, účinnost
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozlišuje směsi a chemické látky.

Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků.
názvy a značky chemických prvků

stejnorodé a různorodé směsi

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků

faktory ovlivňující rychlost rozpuštění pevné látky
nasycené a nenasycené směsi

částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

periodická soustava chemických prvků
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie, stejnorodost a různorodost

Učebnice Chemie 8 - str. 12-21, 29-33
Estetická výchova
Vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.
Poslech a reflexe
kompozice hudební skladbyHudební aktivityUplatnění vnějších podnětů při vlastní tvorbě

prezentace hudebních nástrojů
Tělesná výchova
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení.
speciální vyrovnávací cvičení

samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předchází stresovým situacím.
gymnastika, kondiční formy cvičení, moderní gymnastika

doplňkové sporty