7.1.2019 - 18.1.2019, 9.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 1920- 1938 (zejména předválečné a meziválečné avantgardy)ohýbání slov cizího původuopakování gramat. pravidel


rozbor věty jednoduché a souvětí, psaní interpunkce ve větě jednoduché
život a dílo F. Kafky, avantgardní umělci
práce se Slovníkem cizích slov, vyhledávání slov v textu
shrnující test - 7.a 8.1. mluvnice a teorie, 9.1. gramatická část
práce s textem, filmová ukázka
Anglický jazyk
Napíše jednoduchý text, který se týká popisu události nebo příběhu.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Použití frází a nové slovní zásoby.
Popis osob a jejich názorů, životního stylu a prostředí, ve kterém žijí.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Stupňování přídavných jmen.
Skloňování osobních zájmen-procvičování.
Opakování dosud probrané slovní zásoby a gramatiky.
Shrnující test.
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
průběhový čas - estar + gerundium slohová práce - popis postavy + oblečení s užitím průběhového času
- test na slovní zásobu La ropa, gerundium
Člověk a společnost
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.
Vznik ČSR - opakování
Československo (1918-1938)
Kultura v ČSR.
Anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda, napadení Polska
Člověk a jeho svět
Tvoří cenu daného produktu v součinnosti několika faktorů. tvorba ceny
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a odečítá lomené výrazy.

Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru.

Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.

Změří elektrický proud a napětí.

Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
sčítání a odečítání lomených výrazů

množina všech bodů daných vlastností
Thaletova kružnice

elektrické obvody s uzly a více spotřebiči


měření elektrického napětí a proudu

Ohmův zákon
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými, civilizačními i jinými chorobami.

Svěří se se zdravotním problémem, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav člověka - cévní a mízní soustava

viry a bakterie jako pomocník i nebezpečí


přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl


zásady poskytování první pomoci, ošetřování běžných poranění

prevence chorobdostupnost lékařských ordinací v okolí školy a bydliště


situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence, první pomoc
PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace.
Estetická výchova
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a a fantazie.

Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)
Abstraktní expresionismus vs. pop art. – teoretický úvod; vlastní tvorba v intencích vybraného směru


Referáty na téma styly a žánry populární hudby 20. století
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
útočné a obranné herní systémy v odbíjené

doplňkové sporty

kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh.


lomené výrazy
úpravy fyzikálních vzorců