21.1.2019 - 8.2.2019, 5.r.

22 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vybereš a zaznamenáš podstatné informace. (rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává)

Tvoříš vlastní literární text na dané téma. (tvoří vlastní literární text na dané téma).

Vhodně uspořádáš věty jednoduché do souvětí, užíváš správné spojovací výrazy. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí).

Rozlišíš druhy přídavných jmen a správně je píšeš. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

orientace v textu
klíčová slova v textu
výtah důležitých nebo požadovaných informací z textu
podstatné x nepodstatné informace pro význam (vyznění) daného textu

tvořivé činnosti s literárním textem

smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí s důrazem na správné užití spojek

přídavná jména (měkká, tvrdá a přivlastňovací)

shoda přísudku s podmětem

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, které se týkají popisu osoby.
Napíše krátký text, ve kterém popíše, co právě dělá.
Rozumí krátkým textům z běžného života, které se týkají oblečení a popisu osob.
Přítomný čas průběhový, popis postavy, vzhledu, charakteru osoby, oblečení. Dokončení učebnice Project 1, závěrečný test.
Člověk a jeho svět
Předvedeš v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek.

Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Uvědomuješ si vztah mezi cenou a kvalitou.

Vysvětlíš, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. (Vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy a základní bankovní služby.)

Pracuješ s mapou Evropy a světa. (Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.)

návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, drogy - prevence

časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (přelom 19. a 20.st.)

způsob života a hmotná kultura na přelomu 19. a 20.st.

reklamace zboží a služeb

úspory a půjčky

mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách
práce s mapou ČR, Evropy a světaVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Aktivně využívá výukových programů komplexní práce v textovém editoru - pravidla tvorby referátu Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita, Výchova v myšlení v Evropských a globálních souvislostech - možné téma prezentace. Soutěž Hravě žij zdravě - zdravý životní styl.
Dělíš dvojciferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Sestrojíš rovnoběžky. (sestrojí rovnoběžky)

Čteš a sestavuješ jednoduché tabulky a diagramy. (čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel)

dělení dvojciferným dělitelem

rovnoběžky a jejich sestrojení

čtení a sestavování tabulek

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi

odhad výsledku a kontrola písemného výpočtu kontrola opakováním výpočtu, záměnou sčítanců, obrácením výkonu

ceníky obrázkové diagramy práce s jízdními řády, výsledkovými tabulkami...

význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium metody

řešení - úsudek, pokus, tabulka, reálné nebo matematické modelování, nalezení vhodného textu k matematickému zápisu, logický zápis výsledku využitím zaokrouhlení
Kultura ducha a těla
Při poslechu si všímáš změn v dynamice a tempu. Cvičíš podle nákresu. (Cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení.)

Hraješ minibasketbal. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Aktivně se účastníš společných pohybových činností. (Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti.)

Při pohybových činnostech rozvíjíš svou rychlost, sílu a obratnost. (Doplňkové sporty) (Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti.)

Do výtvarného tvoření promítáš své životní zkušenosti. (Při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.)

Učivo: výrazové hudební prostředky (dynamika, takt, tempo) a jejich změny cvičení, popisy, povely hra minibasketbalu význam pohybu pro zdraví (pohybový režim, délka a intenzita pohybu) rozvoj zdravotně orientované zdatnosti (rychlost, síla, obratnost) výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení

Poznámka: Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.
výrazové hudební prostředky (dynamika, takt, tempo) a jejich změny

cvičení, popisy, povely hra

minibasketbalu význam pohybu pro zdraví (pohybový režim, délka a intenzita pohybu)

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti (rychlost, síla, obratnost)

výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení

Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.