21.1.2019 - 8.2.2019, 8.r.

15 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.


využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie.
formování novodobého českého národa, pojem „národní obrození", fáze NO, Dobrovského a Jungmannova generace, Palacký, ohlasová poezie, porovnání s vybranými evropskými literaturami

poznámky, výpisky, výtahinterpunkce; souhlásky, souhláskové skupiny

rozvoj autorského stylu, produkce uměleckého textu, požadavky na umělecký text (estetická hodnota uměleckého textu)
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
- zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů
- zdraví, nemoci
- vyjádření doporučení,nutnosti, možnosti, povinnosti a zákazu pomocí modálních sloves / návrhy řešení
- popis pravidel
- v učebnici lekce 6
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě. Předložky se 3. pádem-procvičování.
Úvod k modálním slovesům.
Téma: Orientierung in der Stadt
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.


Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě

informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích

popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět
Orientace v prostoru - letiště, město, popis budovy a místnosti, neosobní slovesný tvar HAY.

Informace o bydlišti, udání adresy + rozdílnost psaní adres ve Španělsku. Reaguje na otázky ohledně bydliště. Vytvoří inzerát (prodej domu atd.) Jak se bydlí ve španělsky mluvících zemích - vliv klimatu.
Člověk a společnost
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.
ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
pravděpodobný vývoj světových regionů
světové hospodářství
rozložení surovinových a energetických zdrojů
Západní Asie - arabský poloo., blízký východ, zakavkazsko
Člověk a svět práce
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
způsoby placení, nakládání s penězi

požadavky na jednotlivé profese, vzdělávací systém v ČR
Matematicko fyzikální základ

určí hodnotu výrazu
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání reálných situací v jednoduchých situacích
opakování a prohlubování znalostí
• hodnota výrazu
1. Newtonův zákon
dne 28.1.2019 píšeme pololetní písemnou práci
(lineární rovnice, slovní úloha, užití Pyt. věty, obvody a obsahy, konstrukce trojúhlelníku - výška, těžnice)
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy, polokovy a nekovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti.
názvy a značky chemických prvků

částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

periodická soustava chemických prvků
skupiny a periody v periodické soustavě prvků
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie,

Stavba atomu
Periodická soustava chemických prvků - periody, skupiny, jejich význam

Vlastnosti, výskyt a využití prvků - kovy, polokovy, nekovy

Učebnice Chemie 8 - str. 29-33, 46-59
Estetická výchova
vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
poslech a reflexe
kompozice hudební skladbysledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role rozhodčího, diváka, organizátora.

Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností (zatěžovanými svaly).

Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Atletika, úpolová cvičení.

Herní kombinace v košíkové, doplňkové sporty.