21.1.2019 - 8.2.2019, 9.r.

23 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
zvuková stránka jazyka, zvuková podoba věty (hlásky a hláskové skupiny), projev, proslov (tempo, přízvuk, melodičnost, hlasitost projevu, mimika, gesta a jejich účinek)
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 1920- 1938 (zejména předválečné a meziválečné avantgardy)


znělé a neznělé hlásky
souvětí souřadná a podřadná, komplexní jazykové rozbory

ohýbání slov cizího původu

literární ukázky
předpony s/z/vz - opakovací testopakovací test na poměry u vět hlavníchpráce s textem

tvorba vlastního textu, inspirace audio záznamem
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace, které se týkají sportovních událostí a zdravé stravy.
Rozumí informacím v textech, které se týkají legend a příběhů.
Rozumí jednoduché promluvě či konverzaci - poslech příběhů, legend, písniček.
Rozhovory se spolužáky. Převyprávění přečtené legendy nebo příběhu.
Verb patterns - ing nebo to (slovesné tvary).
Vybere, přiřadí, doplní text nebo obrázek podle poslechu.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace.
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Zápis a doplňování slov a slovních spojení. Stupňování přídavných jmen.
Zvratná slovesa.
Témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace
gerundium, nepřízvučná zájmena - opakování slovní zásoby Nákup a oblečení, modelový rozhovor - scénka
slovesa querer, costar, valer
Člověk a společnost
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.
Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.
ČSR 1918-1938 (politický systém, národnostní menšiny, meziválečná kultura).
Anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda - cesta k válce.
Opakování vzniku ČSR
Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.
Na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin.
Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
Krajina - znaky, funkce a typy.
Matematicko fyzikální základ
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.
Změří elektrický proud a napětí.
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
Rozliší stejnosměrný proud od střídavého.
elektrické obvody s uzly a více spotřebiči

měření elektrického napětí a proudu
Ohmův zákon

střídavý elektrický proud
rozdíly mezi střídavým a stejnosměrným proudem
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými, civilizačními i jinými chorobami.

Svěří se se zdravotním problémem, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.

Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav člověka - dýchací soustava

viry a bakterie jako pomocník i nebezpečí


přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl


zásady poskytování první pomoci, ošetřování běžných poranění

prevence chorobdostupnost lékařských ordinací v okolí školy a bydliště


situace ohrožující zdraví, rizikové činnosti, prevence, první pomoc
PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace.
Estetická výchova
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a a fantazie.

Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky (učivo: uplatnění podnětů při vlastní tvorbě)

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktiviách
akční malba


výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá


hudební aktivity, zpěv s hudebním doprovodem
Realismus v období totalit a umělecká reakce - Abstraktní expresionismus a Popart; vlastní práce v intencích jednoho z těchto dvou směrů.

Populární hudba 20. století - referáty
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Útočné a obranné herní systémy v košíkové.

kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika

doplňkové sporty
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh.