4.3.2019 - 15.3.2019, 5.r.

27 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Napíšeš popis osoby. (Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.)

Určíš druhy zájmen a číslovek. (Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
popis osoby, popis

zájmena, číslovky
skloňování zájmena já
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Odpoví na jednoduché otázky týkající se vlastní osoby, rodiny, školy, volného času a pohybu ve městě.
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Tvorba otázek a odpovědí v jednoduché konverzaci.
Slova, slovní spojení, krátké věty s jejichž použitím sestaví pozdrav, dotaz či vzkaz.
Project 2 - Introduction.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Poskytneš první pomoc. (Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin - do roku 1938

způsob života a hmotná kultura v středověku, novověku

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

poskytnutí první pomoci (prakticky), prevence úrazů, nemoc, drobné úrazy a poranění
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny.

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.

Osobnostní a sociální výchova, Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. ovládání programu Comic Life tvorba komixu nebo plakátu základy práce s digitální fotografií - program náhled - úprava velikosti, barevnosti, ořez obrázku Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie. (Ovládání počítače, popis součástí, tisk dokumentů, orientace na klávesnici). Vytváření komixů.
Porovnáš, sčítáš a odčítáš zlomky se stejným jmenovatelem. (porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.)

Narýsuješ rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce.)

Řešíš nestandartní slovní úlohy. (řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem

rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

řešení nestandardních slovních úloh
číselné a obrázkové řady
magické čtverce
prostorová představivost

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů.
Kultura ducha a těla
Poskytneš první pomoc při úrazu. (Poskytne první pomoc při úrazu.)

Necháváš se inspirovat různými výtvarnými díly. (Porovnává různá pojetí i provedení výtvarného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.)

Zvládáš průpravné cviky pro přehazovanou. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Víš, jak se zachovat v případě úrazu spolužáka. (Adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

první pomoc při možných lehkých úrazech v rámci prováděných činností

práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke zpracování jednoho tématu)

průprava přehazované (hod jednoruč horem, hod obouruč horem přes síť, chytání míče)

bezpečnost při pohybových činnostech
nejčastější úrazy a jak se při nich zachovat