18.3.2019 - 29.3.2019, 5.r.

27 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš druhy zájmen a číslovek. (Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Napíšeš popis osoby. (Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
zájmena, číslovky

popis osoby, popis
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení, která se týkají osobního života a bydlení.
Jednoduše sdělí informace o své rodině, popíše svátky a výročí.
Řadové číslovky, datum.
Měsíce, dny v týdnu, datum.
Svátky u nás a v UK.
Multikulturní výchova.
Člověk a jeho svět
Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (Zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy.)

Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Vysvětlíš, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. (Vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy a základní bankovní služby.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
rovnováha v přírodě

časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

úspory a půjčky
Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.

Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. základy práce s digitální fotografií - program náhled - úprava velikosti, barevnosti, ořez obrázku základní ovládání prezentačního programu snímky formát textu Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie. (Ovládání počítače, popis součástí, tisk dokumentů, orientace na klávesnici). Comic life.
Dělíš dvojciferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Porovnáš, sčítáš a odčítáš zlomky se stejným jmenovatelem. (porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.)

Narýsuješ rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce.)

Řešíš nestandardní slovní úlohy. (řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.)


Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.


dělení dvojciferným dělitelem

porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem

rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

řešení nestandardních slovních úloh
číselné a obrázkové řady
magické čtverce
prostorová představivost
odhad výsledku a kontrola písemného výpočtu
kontrola opakováním výpočtu, záměnou sčítanců, obrácením výkonu

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

úlohy s antisignálem,
odhady výsledků a jejich reálnost
Kultura ducha a těla
Podílíš se na pěstování rostlin ve třídě. (Podle daných zásad ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny.)

Znáš základní pěstitelské pomůcky, nástroje a náčiní. (Podle druhu pěstitelských činností volí správné pomůcky, nástroje a náčiní.)

Ovládáš taktovací pohyby. (Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
pěstování pokojových rostlin ve třídě

přehled běžného pracovního nářadí a jeho použití

taktování
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření.