6.5.2019 - 17.5.2019, 5.r.

12 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně píšeš předpony s-, z- a vz-. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku.)

Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.)

Sestavíš příběh s použitím přímé řeči. (posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu
předpony s-, z- a vz-

práce s osnovou

sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo příčinné souvislosti
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Anglický jazyk
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, rodině, škole, volném čase a zvířatech.
Odpoví na jednoduché otázky týkající se vlastní osoby, rodiny, školy, volného času a zvířat.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává (předměty, zvířata) za použití slovních spojení.
Použití přítomného času.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)


Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života ve 20. století (50.,60.,70.léta)

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. základní ovládání prezentačního programu snímky, formát textu, animace, přechody vlastní ústní prezentace komplexní práce na zadané téma PT: Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita PT:Výchova v myšlení v Evropských a globálních souvislostech - možné téma prezentace)
Přečteš desetinné číslo a vyznačíš ho na číselnou osu. (přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.)

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
desetinná čísla v řádu desetin a setin

konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření
Kultura ducha a těla
Hraješ vybíjenou a přehazovanou. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

hra vybíjené
hra přehazované