3.6.2019 - 14.6.2019, 5.r.

6 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Poznáš nevyjádřený podmět. (označuje základ věty v neúplné základní skladební dvojici.)


Vyprávíš a píšeš podle osnovy. (na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.)

Sestavíš příběh s použitím přímé řeči. (posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu
neúplná základní skladební dvojice

práce s osnovou

sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo příčinné souvislosti
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Anglický jazyk
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, rodině, volném čase a zvířatech.
Tvorba otázek a odpovědí v jednoduché konverzaci, která se týká běžného života.
Popis obrázků, zvířat, použití přítomného času prostého a průběhového.
Člověk - fyziologie, popis zevnějšku a charakteristických rysů.
Pohádka Chicken Licken - práce s textem.
Osobnostní a sociální výchova.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš funkci orgánových soustav v lidském těle. (Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.)

Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit.

Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

způsob života ve 20. století (od totality k demokracii)

lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl

rizika v přírodě, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

situace ohrožující zdraví a chování směřující k jejich odvrácení
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika.

Osobnostní a sociální výchova, Komunikace - dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci.
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. prezentace ústní prezentace seznámení s online učebnou
Přečteš desetinné číslo a vyznačíš ho na číselnou osu. (přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.)

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

desetinná čísla v řádu desetin a setin

konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření
Kultura ducha a těla
Hraješ vybíjenou a přehazovanou. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Ovládáš taktovací pohyby. (Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie.)

Vyjadřuješ se pomocí akční malby a kresby. (Nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.)


Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.


hra vybíjené
hra přehazované

taktování

akční malba a kresba, manipulace s objekty, hmatová percepce
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce.