17.6.2019 - 28.6.2019, 5.r.

24 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš s porozuměním. (čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas)

Převyprávíš a zapamatuješ si získané informace. (reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta)

Vyjadřuješ své dojmy z četby a zaznamenáváš je. (vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je)

Umíš se správně vyjádřit v různých situacích. (volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru)

Ve škole se snažíš vyvarovat hrubých výrazů. (eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace)

Vedeš rozhovor s druhými. (vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích)
tiché čtení s porozuměním
práce s textem

vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce

zážitkové čtení

vyjadřování závislé na komunikační situaci

slovník komunikace

komunikace o někom jiném
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě.
sdělování verbální i neverbální.
Anglický jazyk
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Práce s textem - z učebnice a z jednoduchých autentických materiálů.
Shrnutí a opakování základních frází, které používá v rozhovoru. Shrnutí informací o mluvnických časech.
Mediální výchova.
Člověk a jeho svět
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi.

Identifikuje základní city.

Navrhneš způsoby konkrétní pomoci.

Dokáže rozlišit nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně.

Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)
soužití lidí, mezilidské vztahy

základní lidské city

empatie a pomoc

asertivita

časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (20. století)

Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - poznávání lidí

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny.

Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. ústní prezentace práce v online učebně classroom
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel)
násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem - PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
metody řešení - úsudek, pokus, tabulka, reálné nebo matematické modelování, nalezení vhodného textu k matematickému zápisu, logický zápis výsledku využitím zaokrouhlení
Kultura ducha a těla
Aktivně se účastníš společných pohybových činností. (Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti.)

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
význam pohybu pro zdraví (pohybový režim, délka a intenzita pohybu)

doplňkové sporty