18.02.2019 - 01.03.2019, 6.r.

19 . 1 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Pravopis velkých písmen v názvech.


skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy

antický mýtusMeziročníková spolupráce se 7. ročníkem; práce ve skupinkách/dvojicích; odvozování vztahů
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.Zeptá se na základní informace.
—Písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat.

• zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.

Použití some/any. Psaní receptů.
Člověk a společnost
Uvádí hmotné a nehmotné památky starověké Číny. Čína ve starověku
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život. demokratické volby
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Code.org - Zrychlený úvodní kurz CS. Práce v programu Scratch.
Člověk a svět práce
Výroba krmítka dle výkresu a pracovního postupu.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. Zlomky, znázornění, porovnávání, rozšiřování a krácení. SLovní úlohy se zlomky. výpočet části 3/4 ze 40 Kč je....
Svět přírody
Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétním regionu.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
výběr geografických informací a jejich zdrojů - geografie Asiemyšlenková schémata a mapy regionu - Asie
- poloha a povrch
- vodstvo
- podnebí
- biomy
- obyvatelstvo
- regiony


stavba a funkce těla, orgánových soustav (savci)


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci).
Estetická výchova
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Vztah hudby a výtvarného umění. Tvorba bookletu k CD. Stručná historie hudebních nosičů.
Opakovací testík - hudební nástroje.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
gymnastika