18.2.2019 - 1.3.2019, 8.r.

18 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.
České národní obrození
český romantismus
interpretace náročnějšího textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka uměleckého textu za pomoci odpovídající literární terminologieohýbání slov cizího původu


Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
- porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat,
odvozování z daných souvislostí významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu

- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
Frázová slovesa
Závěr lekce 6 v učebnici
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Nepravidelná a modální slovesa.
Předložky se 4. pádem.
Téma: Orientierung in der Stadt
Shrnující test-Orientierung in der Stadt.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Slovesa nepravidelná SABER, QUERER, DORMIR, VENIR, DAR a jejich časování. Jak vyjádřit nutnost, povinnost. Hledání bytu - inzerát (odpověď).
Člověk a společnost
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.
ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
pravděpodobný vývoj světových regionů
světové hospodářství
rozložení surovinových a energetických zdrojů

Západní Asie - arabský poloo., blízký východ, zakavkazsko
Člověk a svět práce
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.
tvorba ceny
Matematicko fyzikální základ
sčítá a násobí mnohočlenů
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

sčítání a násobení mnohočlenů
zdroje zvuku, podmínky pro šíření zvuku
písemná práce ve čtvrtek 21.2.2019
- výpočty číselných výrazů
- hodnota výrazu s proměnou (dosazování)
- převody jednotek všeho kJ, MW, l, ml ,hl ....
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.

Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.
názvy a značky chemických prvků

vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků - nekovy

složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé

půdní druhy a půdní typy; hospodářský význam půd

částicové složení látek - molekuly

chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - halogenidy, oxidy
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie


PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství.
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
kombinace výtv. technikposlech a reflexe
práce na výtvarné kolekci
Tělesná výchova
Osvojené pohybové dovednosti tvořivě dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti.

Posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
Odbíjená
Kondiční cvičení
Doplňkové sporty - badminton, basketbal.komunikace v TV
sebehodnocení v dané pohybové činnosti

PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.