18.2.2019 - 1.3.2019, 7.r.

22 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.


Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
zvuková stránka jazyka, přízvuk slovní, znělostní páry, fonetický přepis

výslovnost, intonace projevu, výslovnost běžně užívaných jmen cizího původu

eposyvětné členy
písemná práce

prezentace práce ve dvojicích před třídou
meziročníková spolupráce s 6. ročníkem - odvozování vztahů
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
Reálie Velké Británie
V učebnici závěr lekce 3 (minulé časy průběhový a prostý)
Úvod do vyjádření budoucnosti pomocí "will"
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.
Používání základních zdvořilostních obratů.
Poskytnutí konkrétních informací.
Určování času.
Časové předložky "um, am, im".
Témata: Jahreszeiten, Wetter, Wettervorhersage, In der Schule
Shrnující test-nepravidelná slovesa, předložky "um, am, im", téma "Das Jahr".
Španělský jazyk
"napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat.
"
los verbos - slovesa pravidelná všech tří tříd, tvorba vět, tvorba otázek

El animal
- test opakující slovesa 1- a 2. třídy
- nová slovní zásoba, popis zvířete, tvorba vlastního textu
- následně tvorba mapy, orientace v prostoru , opakování předložek
Člověk a společnost
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie. husitská revoluce - průběh, bitvy
Orientuje se na mapě evropského kontinentu. geografie Evropy
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Ovládá práci s rastrovou grafikou. základy práce s digitální fotografií - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby, změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží grafy - sloupcový, koláčový, spojnicový PT: Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
Člověk a svět práce
uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice)
služby bank, aktivní a pasivní operace


produkty finančního trhu pro investování
Matematicko fyzikální základ
provádí rozdělení celku na jednotlivé části užitím poměru;
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem;
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích;
poměr
dělení celku na části v daném poměru;
Newtonovy zákony
čtvrtek 21. 2. - test trojčlenka, přímá nepřímá úměrnost, graf NPÚ a PÚ
V průběhu 1. týdne zkušení pětiminutovky na racionální čísla, v týdnu od 25. 2. pětiminutovky na hodnocení.
čtvrtek 28. 2. test síla - měření, určení výslednice, tlak, tření, newtonovy zákony - použití v situacích z běžného života.
Svět přírody
Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.
stavba a funkce těla, orgánové soustavy(bezobratlí)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí)

Práce s atlasem, Latinská Amerika
Hlístice, kroužkovci, členovci.
PT: Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

PT: Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.
Estetická výchova
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.

Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě.
Na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.

Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
hudební styly a žánry období do padesátých let 20. století


výrazový tanec, pantomima pohybová improvizace


počítačová grafika, fotografie, video, animace

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních
Tvorba vlastního textu k melodii vybrané písně a jejich prezentace; vymýšlení vlastního pohybového doprovodu k této písni

Mozaika - zpracování vybraného motivu; využití odpadního materiálu / koláž

Tělesná výchova
osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
přehazovaná, volejbalová průprava, basketbal
gymnastická průprava, estetické cvičení, moderní gymnastika