4.3.2019 - 15.3.2019, 8.r.

25 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

s oporou o text přednese referát.

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.
český romantismus, 2. a 3. fáze ČNO (Čelakovský, Kollár, Mácha, Erben, Tyl)odborný referát

ohýbání slov cizího původu
skloňování slov cizího původu, jejich přiřazování ke vzorům

souhláskové skupiny
V dělených hodinách minitest na pravopis s/z, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.
Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
- porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě
Opakování probraného učiva - přítomné a minulé časy, používané fráze.
Testování Scio - SKATE.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Předložky se 4. pádem.
Téma: Schule und Beruf.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Jednoduchá větná spojení. Inzerát - vender, comprar, alquilar, cambiar, querer (quisiera), dirección, número de teléfono. Orientace v inzerátech na bydlení.
Člověk a společnost
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích.

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.

ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa politických problémů v konkrétních světových regionech

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích.

metody sebereflexe

hlavní světová ohniska existujících a hrozících konfliktů
Člověk a svět práce
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.

tvorba ceny

orientace v inzertní části médií
úřad práce - jeho význam

požadavky na jednotlivé profese, vzdělávací systém v ČR
Matematicko fyzikální základ
sčítá a násobí mnohočleny,
kvalitně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku,
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí.

sčítání a násobení mnohočlenů,
podmínky pro šíření zvuku,

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Enviromentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - hluk, mapa hlukové zátěže Prahy
V týdnu od 4.3.2019 bude čas na opravy testu násobení výrazu jednočlenem a sčítání, resp. odčítání výrazů.
Dne 13.3. píšeme písemnou práci na násobení dvojčlenu dvojčlenem a následné úpravy.
Svět přírody
Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.

Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.
složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé

půdní druhy, půdní typy; hospodářský význam půd

částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin


oddělování složek směsí - laboratorní práce z chemie


zásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a v běžném životě - laboratorní práce z chemie


PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělstvíPT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
moderní umělecké směry

interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

kombinace výtv. technik


dokončování výtvarných kolekcí
Tělesná výchova
Osvojené pohybové dovednosti tvořivě dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti.

Posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
Odbíjená
Kondiční cvičení
Atletika
Doplňkové sporty
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

(PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Londýnská laťka)

sebehodnocení v dané pohybové činnosti