04.03.2019 - 15.03.2019, 9.r.

25 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
uspořádá v textu informace s ohledem na jejich účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
v připraveném i improvizovaném mluvené projevu vhodně využívá verbálních, nonverbálních i paralingvních prostředků řeči
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období fašistické okupace

ohýbání slov cizího původusouvislost a logická uspořádanost textu, odborná terminologie, srozumitelnost, znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, prostě sdělovacího, funkční styl, subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé, publicistický styl jako vlivný faktor vývoje a stavu společnosti
řečnický styl
vedlejší věty, větné členy, interpunkce
lyrika, poetismus, Vítězslav Nezval
pravopis slov přejatých, práce s textem - novinovým článkem, užití synonym


slohové útvary a styly, styl publicistický - tvorba vlastní recenze na zvolené téma, fejeton


řečnická cvičeníAMA, EMA - pracovní listy
nonsens - liter. ukázky (lit. teorie)
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované informace.
Zeptá se na základní informace.
Práce s textem, slovníky, odvozování významu z daných souvislostí, přiřazování, doplnění, vyhledávání informací v textu.
Verb + ing, verb + infinitive.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - rozhovory se spolužáky.
Německý jazyk
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě. Téma: Die Kleidung.
Zvratná slovesa. Sloveso tun.
Úvod do tématu: Beim Arzt
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita
La bebida y comida (užití příslušných sloves, obohacováná slovní zásoby) - nácvik divadelních představení, četba textu, překlad, realizace představení 13.3., výroba kulis
PT: Osobnostní a sociální výchova
Člověk a společnost
Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa politických problémů v konkrétních světových regionech.

Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech
- hlavní světová ohniska existujících a hrozících konfliktů
- příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích
Uvede příklady a porovná klady a zápory některých projevů globalizace.
Vyjádří svůj osobní názor na některé globální problémy současnosti a podloží jej argumenty.
- globalizace
- aktuální podoba globálních problémů
Člověk a svět práce
Uvádí druhy smluv a zná jejich náležitosti. typy smluv a jejich náležitosti
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.

soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
slovní úlohy o pohybu, směsi, společná práce a další


věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
poměr podobnosti
test
dělené hodiny (po+čt)
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.

Dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - trávicí a vylučovací soustava

zdroje složek potravy člověka

zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitamínů v lidském těle

základní složky stravy, energetická hodnotapravidla zdravého životního stylu
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)
Malba na plátno na vybrané téma
Styly populární hudby 20. století - referáty
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Útočné a obranné herní systémy v košíkové a odbíjené.

kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika

atletika

doplňkové sporty
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Řeší soustavu lineárních rovnic.

Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.

Grafická metoda