4.3. 2019 - 15.3. 2019, 7.r.

25 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.
legendypravopisná cvičení
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
- odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
Reálie anglicky mluvících zemí - Velká Británie.
Vyjádření budoucnosti pomocí "will".
V učebnici lekce 2.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma.
Sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Určování času: UhrxStunde.
Téma: In der Schule.
Španělský jazyk
"napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat.
"
slovní zásoba Los animales, užití sloves všech tří tříd

sloveso IR
- tvorba plakátku Mi animal favorito - ústní prezentace
Člověk a společnost
Objasňuje vládu Jiřího z Poděbrad a uvádí souvislosti nástupu Jagellonců na český trůn. Jiří z Poděbrad

Vladislav Jagellonský
Uvádí evropské státy a jejich hlavní města. státy Evropy a jejich dominanty
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s rastrovou grafikou. základy práce s digitální fotografií - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby, změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží PT: Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
Člověk a svět práce
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj..


tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic
Matematicko fyzikální základ
provádí rozdělení celku na jednotlivé části užitím poměru;
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem;
řeší aplikační úlohy na procenta;
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta
poměr
dělení celku na části v daném poměru;
procento
procento, desetinné číslo, zlomek
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.
stavba a funkce těla, orgánové soustavy(bezobratlí)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí)
Hlístice, kroužkovci, členovci.

PT: Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

PT: Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Projekty - členovci.
Estetická výchova
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. Na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výrazový tanec, pantomima pohybová improvizace

počítačová grafika, fotografie, video, animace

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních
Realizace vlastního pohybového doprovodu k vybrané písni.

Mozaika / koláž z odpadního materiálu (využití fotografie, tiskovin atp.)

Tělesná výchova
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
průpravné a míčové hry- gymnastika, atleticka - skok vysoký, turistika a pobyt v přírodě (první pomoc na horách, základní providla pohybu na horách)
Tělesná zdatnost
8. 3. - 15. 3. Lyžařskosnowboardový kurz