18.3. 2019 - 29.3. 2019, 7.r.

18 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Druhy vedlejších větlegendypravopisná cvičení
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Popis plánů za použití vět řazených za sebou.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Slovní zásoba k tématu Vesmír.
Budoucí čas vyjádřený pomocí "will".
V učebnici lekce 2.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.
Výběr, seřazení, doplňování odpovědí.
Vykonávání jednoduchých činností.
Slovosled v otázce a ve větě oznamovací-opakování.
Uhr x Stunde.
Podstatná jména ve 3. pádě.
Téma: In der Schule
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a
s pečlivou výslovností a reaguje na ně.Mis animales


sloveso IR
- prezentace vlastního textu + reakce na otázky

- orientace v prostoru, opakování předložek, práce s plánkem - pokyny
Člověk a společnost
Orientuje se ve vládě Jagellonců na českém trůně. Ludvik a Vladislav Jagellonský
Orientuje se na mapě Evropy. státy a hlavní města Evropy
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s rastrovou grafikou. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v rastrovém grafickém programu. základy práce s digitální fotografií - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby, změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží využití nabytých znalostní při práci na zadané téma (PT: Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita).
Člověk a svět práce
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede její možné hlavní příjmy a výdaje
Pojištění

typy rozpočtu domácnosti
Matematicko fyzikální základ
řeší aplikační úlohy na procenta;
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů;
úvod procenta, celek, procento, procentová část
Moment síly na páce
V pátek 22. 3. píšeme matematickou soutěž Klokan
Testy po 25. 3. - síla, tlak, tření
čt 28. 3. - poměr, racionální čísla
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.
kroužkovci, členovci - pavoukovci, korýši.

PT: Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

PT: Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Projekty - členovci.
Estetická výchova
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. Na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.


vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výrazový tanec, pantomima pohybová improvizace


uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních
Vlastní pohybový doprovod k vybrané písni

Malba temperovými barvami na vlastní téma
Tělesná výchova
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti atletická průprava - skok vysoký
gymnastická průprava - cvičení na nářadí
Míčové hry - přehazovaná, průpravná cvičení volejbal