18.3. 2019 - 29.3. 2019, 8.r.

25 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.

Uplatňuje zásady pravopisu na úrovni slova, věty a souvětí.
Mácha, Erben, Tyl, Němcová, Borovský (vliv autorů a jejich tvorby na utváření českého národa)


interpretace náročnějšího textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka uměleckého textu za pomoci odpovídající literární terminologie

ohýbání slov cizího původupravopis u/ú/ů
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.- zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Seznámení se s novou učebnicí, slovní zásoba týkající se pokynů a zadání.
Opakování přítomných časů.
Scio testování - SKATE
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě. Nepravidelná slovesa a slovesa s odlučitelnou předponou-opakování.
Téma:Schule und Beruf-procvičování, rozšiřování slovní zásoby.
Test-Schule und Beruf.
Člověk a společnost
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.

ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
světové hospodářství

rozložení surovinových a energetických zdrojů
Tádžikystán, Kazachstán, Kyrgystán, Uzbekistán
Člověk a svět práce
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.
tvorba ceny
Prezentace ekoproduktů
Matematicko fyzikální základ
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku


procvičení vytýkání před závorku
nácvik užití vzorců (a + b)2, (a - b)2
a2 - b2
podmínky pro šíření zvuku, tón, frekvence, perioda
na základě dohody budeme psát další testy na úpravu algebraických výrazů vytýkání před závorku a následně použití vzorců
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet.

Navrhne nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučeniny - oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli

vlastnosti a využití oxidů, kyselin, hydroxidů, kyslíkatých a bezkyslíkatých solí


výskyt a praktický význam některých oxidů a kyselin

mimořádné události - havárie a úniky nebezpečných látekPT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí, globální environmentální problémy
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality


dokončení výtvarných kolekcí
Tělesná výchova
Osvojené pohybové dovednosti tvořivě dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. herní kombinace v košíkové a odbíjené
Kondiční cvičení
Atletika - skok vysoký
Doplňkové sporty
(PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj kooperace a kompetice.)

Londýnská laťka

sebehodnocení v dané pohybové činnosti

spolurozhoduje osvojené hry a soutěže

Komunikace v TV