18.3.2019 - 31.3.2019, 9.r.

8 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí(syntax)
dorozumívá se výstižně, kultivovaně a jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci (jazyková norma, řečová etiketa)+ rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
v připraveném i improvizovaném mluvené projevu vhodně využívá verbálních, nonverbálních i paralingvních prostředků řeči
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945 -1968

věty vedlejší, souvětí souřadné a podřadné

mimika a gestika, práce s hlasem
útvary řečnického stylu, příprava mluveného projevu, projev, proslov (tempo, melodičnost, hlasitost projevu, mimika, gesta a jejich účinek)
literatura vztahující se k období druhé světové války - autoři čeští i světoví
Ema, Ama - opakování + přechodníky
- propojení s povinnou četbou(odevzdání 20.3.)
- práce ve skupinách a následná prezentace, reprodukce přečteného textu
ve dnech 25.- 29. bude probíhat studijní "nalejvárna"
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v každodenních autentických materiálech.
Napíše krátký text na dané téma.
Práce s časopisy, internetem. Připraví si prezentaci na dané téma.
Složená slova some/any + one, thing...,
can see/hear someone + ing.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves "haben" a "sein".
Sloveso tun.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita
La comida y bebida, A comprar - slovní zásoba k jídlu, restauraci, nakupování
- opakování předminulého času
tvorba receptu, práce s učebnicí, překlad textů
Člověk a společnost
Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa politických problémů v konkrétních světových regionech.

Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech
- Ukrajina
Člověk a svět práce
Uvádí náležitosti různých druhů a typů smluv. smlouvy
Matematicko fyzikální základ
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.
Pohybové slovní úlohy
Podobnost trojúhelníků
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů, orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav (vylučovací soustava, lidské smysly)

problematika zdraví


rizika v silniční a železniční dopravě, minimalizace těchto rizik

PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.


vytváří a volí jednoduché doprovody

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století // Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá (šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury)
malba na plátno vybranou technikou (temperové barvy, akvarel, akryl, olejomalba atp.)

Populární hudba 20. století – referáty

Hudební aktivity
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Útočné a obranné herní systémy v košíkové a odbíjené.

kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika

atletika - skok vysoký

doplňkové aktivity
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.

Slovní úlohy Společná práce, směsi