15.4.2019 - 3.5.2019, 8.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře 19. století.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.
romantismus a realismus (Mácha, Němcová, Borovský)


typické žánry literatury 19.století, proměna jejich podoby (povídka, román)


řízená diskuse, dialog, použití vhodných komunikačních prostředků vzhledem k záměru mluvčího a kom. situaci

poznámky, výpisky, výtah (rozdíl mezi útvary)
Návštěva div. představení Trnová koruna K. H. Borovského a následného weorkshopu k osobnosti a dílu autora. Akce k Máchovu jezeru - místa spojená s tvorbou K. H. M.
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.


- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět
- porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
- Popis dějů a příběhů z minulosti
- dějiny anglicky mluvících zemí
- v učebnici lekce 1
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Osonostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům.
Skloňování osobních zájmen.
Prezentace dialogů v restauraci.
Tvorba receptů.
Témata:Im Restaurant, Ostern (Velikonoce)-zvyky v českých a německy mluvících zemích.
Shrnující test.
Člověk a společnost
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů.

na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

utváření novodobého českého národa v evropských souvislostech

konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva

Člověk a svět práce
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
tvorba životopisu
příprava na pracovní pohovor

Matematicko fyzikální základ
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním,
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
zavedení vzorců (a + b)2 (a - b)2

koule
přenos tepla
rozdíl v pojmech teplota a teplo
bude dohodnut termín souhrnných testů
Svět přírody
Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování pří poznávání živé a neživé přírody.

Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků.
vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů, krystalizace

vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných hornin


pozorování lupou, práce s určovacími klíči, atlasy

pravidla bezpečnosti práce


geologický vývoj, práce s geologickou mapou ČR
Estetická výchova
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
hlasová nedostatečnost a cesty její nápravy, rozšiřování hlasového rozsahu


hudební aktivityposlech a reflexe
kompozice hudební skladby
Tvorba hudební skladby v programu Garage band propojené se záznamem akustického zvuku (hlasu, hud. nástroje a pod.)
Tělesná výchova
svojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.

odbíjená
basketbal
doplňkové sporty
herní kombinace v košíkové a odbíjené

pravidla osvojovaných pohybových činností

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí