6.5.2019 - 17.5.2019, 6.r.

23 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Bible (Starý a Nový zákon)

charakteristika
7. a 9. května - test věnovaný antické literatuře
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. —Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
— odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
—porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat
Rozšiřování slovní zásoby a znalostí stupňování přídavných jmen.
Člověk a společnost
Orientuje se v řecko- perských válkách, uvádí jednotlivé bitvy. řecko- perské války, jejich příčina a důsledky
Rozlišuje trestný čin a přestupek, uvádí jednotlivé druhy trestů. TČ, přestupek, tresty
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Aktivně využívá výukových programů. Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Animace jména, tvorba vlastního projektu v programu Scratch.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel
Načrtne a sestrojí základní rovinné útvary
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
Složené příklady se zlomky
Konstrukce trojúhelníků, SUS, USU
Grafické sčítání úhlů
Zdroj světla, šíření světla barevné spektrum.
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celu.

Vysvětlí princip základních fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy.

Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu.
uspořádání stavby rostlinného těla


stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin


základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

fotosyntéza

fotosyntéza - teplo, světlo, oxid uhličitý, voda
Rostliny
- obecné vlasnosti
- uspořádání rostlinného těla
- orgány a jejich funkce (kořen, stonek, list, květ a plod)
- fotosyntéza a její význam
- dýchání, růst, rozmnožování a jejich význam
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Tanec.


Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.
Dokončení výtvorů inspirovaných starověkým Řeckem.
Řecký tanec Sirtaki.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
různé obměny vybíjené, doplňkové sporty


průpravná cvičení v košíkové, odbíjené a přehazované, atletika
PT: osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace