15.4.2019 - 3.5.2019, 7.r.

28 . 1 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Používá správné tvary slov v písemném projevu.
renesance a humanismus ve světědruhy vět vedlejšíchslovesný rod a vid
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
- porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat
- promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Závěr druhé lekce - téma Future
Úvod do tématu Reálie Velké Británie a Londýna
Fráze a slovní zásoba spojená s orientací ve městě
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Představování sebe a členů rodiny.
Sdělení informací a popis skutečností.
Ostern (Velikonoce)-zvyky v českých a německy mluvících zemích.
Podstatná jména ve třetím pádě.
Téma: Essen und Trinken.
Španělský jazyk
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
• tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky
Reálie Latinská Amerika + nástin historie, objevení Ameriky.
(Popol Vuh, legendy a mýty, El Dorada aj.)
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Zdůvodňuje zrození renesančního slohu, uvádí typické znaky. renesance, humanismus
Nástup Habsburků na český trůn - vláda Ferdinanda I. Habsburského. Ferdinand Habsburský
zrod habsburské monarchie
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v rastrovém grafickém programu. Zpracuje informace v multimediální podobě. tvorba koláží využití nabytých znalostní při práci na zadané téma záznam a úprava videosekvencí - využití balíku programů iLife PT: Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita.
Člověk a svět práce
na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu.
nabídka a poptávka - trh a jeho fungování
Matematicko fyzikální základ
řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy;
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic;
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
osa úsečky a osa úhlu; zavedení pojmů výška a těžnice; kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná;
slovní úlohy
mechanika kapalin, hydrostatický tlak
pondělí 15. 4. - test Moment síly, páka, slovní úlohy s procenty
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.
rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin

práce s atlasem

stavba a funkce těla, orgánových soustav

struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky

vyhledání společných a odlišných znaků
členovci - pavoukovci, korýši.
Estetická výchova
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření


hlasová hygiena, techniky vokálního projevu (scat, falzet, aj.) a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění
prezentace vlastní výtvarné práce (malba temperovými barvami na vlastní téma), získávání zpětné vazby, obhajoba

Hudebně-dramatické aktivity
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech. Přehazovaná, basketbal, volejbalová průprava, doplňkové sporty.