6.5.2019 - 17.5.2019, 7.r.

25 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Používá správné tvary slov v písemném projevu.

V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Shakespearedruhy vět vedlejších ve vztahu k větným členům


opakování mluvnických kategorií sloves (slovesný rod a vid)


čárky ve větách, přístavek


dopis
15. května - test - renesanční literatura v kontextu doby
17. května - opakovací test z celého hodnotící pololetí (gramatika, syntax, ...)
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
Londýn.
Orientace ve městě.
Město.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.
Porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory. Test-podstatná jména ve třetím pádě.
Téma: Essen und Trinken, Einkaufen.
Přivlastňovací zájmena.
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
PT _ Multikulturní výchova - poslech a překlad písně

La ciudad - slovní zásoba, sloveso IR a vazba TENER QUE + inf.


• používání základních zdvořilostních obratů; poskytnutí konkrétních informací
rozšíření slovní zásoby, pohyb po městě, rozhovory, reakce na otázky , určování času

písnička Desperado - Los lobos - poslech a překlad
Člověk a společnost
Charakterizuje vládu rod Habsburků až po bitvu na Bílé Hoře. Ferdinand I., Rudolf II.
bitva na Bílé Hoře a její význam
Informační a komunikační technologie
Zpracuje informace v multimediální podobě. tvorba koláží využití nabytých znalostní při práci na zadané téma záznam a úprava videosekvencí - využití balíku programů iLife. PT: Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Tvorba enviromentálního filmu.
Člověk a svět práce
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
práce se stavebnicí mercur
Matematicko fyzikální základ
řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy;
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
Slovní úlohy s rovnicemi
mechanika kapalin, hydrostatický tlak
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.
rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin

práce s atlasem

stavba a funkce těla, orgánových soustav

struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky

vyhledání společných a odlišných znaků
členovci - vzdučnicovci, hmyz.

Tvorba enviromentálního filmu v programu iMovie.
Estetická výchova
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádřeníhlasová hygiena, techniky vokálního projevu (scat, falzet, aj.) a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - používání výtvarných prvků v médiích, výtvarný aspekt mediálních sdělení.


Mediální výchova - tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření.


Osobnostní a sociální výchova - psychohygiena (uplatnění hudby při relaxaci)
Logo / poster / agitační billboard - tvorba loga, posteru, návrh billboardu "na zakázku" pro určenou aktivistickou skupinu, neziskovou organizaci.Intonace vybraných písní s doprovodem, karaoke