6.5.2019 - 17.5.2019, 8.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.
český a světový realismus
interpretace náročnějšího textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka uměleckého textu za pomoci odpovídající literární terminologie

řečová etiketa

ohýbání slov cizího původu
9. a 10. 5. píšeme test (souhrn gramatika + české národní obrození)
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života.
Vyjádření minulosti pomocí různých gramatických časů.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Témata: Im Restaurant., Im Geschäft.
Opakování modálních sloves a skloňování osobních zájmen.
Přivlastňovací zájmena.
Shrnující test-Im Restaurant.
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností

stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace
Budoucí čas jednoduchý, časování zvratných sloves- téma Mi día. Jak vyjádřit obvyklé opakování děje.
Člověk a společnost
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva


politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století
revoluce - Itálie, Německo, Uhry
Architektura 19. stol,
Objevy, vědci a významné osobnosti 19.stol.
Člověk a svět práce
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
tvorba životopisu
příprava na pracovní pohovor

retorika, posturika, proxemika a pod.
Matematicko fyzikální základ
procvičujeme:
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
nově:
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem


výrazy s proměnou

válec, koule, jehlan, kužel
sítě těles

tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky
16.5. nebo 17.5. píšeme pololetní písemnou práci
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi.

Rozlišuje výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - kyseliny a soli

vlastnosti a využití kyselin, kyslíkatých a bezkyslíkatých solíkyselost a zásaditost roztokůchemické rovnice - neutralizace
zákon zachování hmotnosti
Kyseliny a soli (uč. Chemie - str. 70-83)
- názvosloví, vlastnosti a využití
- pH, neutralizace

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí

PT: Sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce
Estetická výchova
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
záznam vlastního hlasu, práce s hlasovou nedostatečností


reflexe vokálního projevu
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.

Práva a povinnosti rozhodčího, diváka a organizátora.

sálová kopaná
odbíjená
doplňkové sporty
herní kombinace v košíkové a odbíjené

pravidla osvojovaných pohybových činností

PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - kooperace, kompetice.

PT:Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.