20.5.2019 - 31.5.2019, 8.r.

15 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie.
realismus v české lit.; májovci, ruchovci, lumírovci(Němcová, Borovský, Neruda, Světlá, Vrchlický, Sládek aj.)


ohýbání slov cizího původu


zvuková stránka jazyka, výslovnost, přízvuk slovní a větný, výslovnost běžně užívaných cizích slov a jmen cizího původu, skloňování slov cizího původu, jejich přiřazování ke vzorům

rozvoj autorského stylu, produkce uměleckého textu, požadavky na umělecký text (estetická hodnota uměleckého textu)

Minitest na pravopis slov cizího původu budeme tento týden psát v třetinových hodinách češtiny.
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
- promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)
- zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomociPrůřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Popis dějů a příběhů z minulosti
Dějiny anglicky mluvících zemí
V učebnici lekce 1
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům.
Opakování základní gramatiky a slovní zásoby k tématům tohoto pololetí.
Témata: Einkaufen, Im Geschäft.
Dialog v obchodě.
Test shrnující 2. pololetí.
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností

stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace
Budoucí čas jednoduchý, časování zvratných sloves- téma Mi día. Jak vyjádřit obvyklé opakování děje.
Člověk a společnost
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - základní principy a hodnoty demokratického politického systému.

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin.
porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.

konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
znaky a funkce krajiny
krajina
typy krajin
ideologie 19. stol - feminismus, socialismus, konzervatismus, liberalismus, romantismus, nacionalismus
Člověk a svět práce
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
příprava na pracovní pohovor

Matematicko fyzikální základ
při řešení úloh užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel;
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.


slovní úlohy s využitím dělitelnosti nejmenší společný násobek a největší společný dělitel tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky, změny skupenství.
v tomto období bude příležitost na opravy míry naplnění jednotlivých výstupů.
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.

Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu.

Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu.

Navrhne nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek.

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
chemická vazba, názvosloví kyselin a solí


vlastnosti a využití kyselin a solíchemické rovnice - slučování, neutralizace; zákon zachování hmotnostilátkové množství, molární hmotnost


vliv teploty, plošného obsahu, povrchu výchozích látek na rychlost chemických reakcí; katalyzátory

mimořádné události - havárie a úniky nebezpečných látek


ochrana životního prostředí, globální problémy a jejich řešení


PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí
PT: Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
hudební aktivityhlasová nedostatečnost a cesty její nápravy, rozšiřování hlasového rozsahu


výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
záznam hlasového projevuimpresionismus a další moderní umělecké směry
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Doplňkové sporty: basketbal, florbal, volejbal

Sportovní gymnastika.

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.

úpolová cvičení
Příprava na LonCup.