20.5.2019 - 31.5.2019, 9.r.

15 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 70. let do současnosti
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích (konfrontace informačních zdrojů) - práce MM
samizdat, exil, oficiální literatura, underground tvorba Václava Havla. práce s textem div. hry Audience
moderní ženské autorky - Legátová, Hůlová, Soukupová

příprava na ústní MM, opakování záznamů zdrojů
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v každodenních a autentických materiálech, které se týkají Austrálie.
Reaguje na písemné sdělení.
Informace o životním prostředí, potřebách, životě a každodenních činnostech lidí v Austrálii.
Formální dopis.
Podmínková souvětí (1. podmínka).
Mediální výchova - kritické čtení.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Test shrnující gramatiku a slovní zásobu 2. pololetí.
Opakování gramatiky a témat tohoto pololetí.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností

stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace

tvorba otázek
- opakovací test na daná témata
- tvorba menu restaurace - otázky na objednání nápoje či jídla
Člověk a společnost
Posoudí postavení rozvojových zemí.
Prokáže základní orientaci v problémech současného světa.
-rozpad koloniálního systému, rozvojové země
- aktuální problémy světa, ČR
Matematicko fyzikální základ
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.

prostorová představivost
Svět přírody
Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě.

Zhodnotí využití prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi.

Orientuje se v přípravě a využití různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka.

Aplikuje znalosti o principech hašení požárů a řešení modelových situací z praxe.
podstata dědičnosti, přenos genetické informace

chemická výroba - rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin; plasty a syntetická vlákna

léčivé a návykové látky; pesticidy, detergenty, průmyslová hnojiva


hořlavé látky - třídy hořlavých látek


PT: Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - estetika, hygiena a ekonomika recyklace

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zásada předběžné opatrnosti
Estetická výchova
provádí jednoduché hudební improvizace
vytváří a volí jednoduché doprovody

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
Vytváření vlastního hudebního tělesa v programu GarageBand

Konzultace maleb na plátno se spolužáky a vyučujícím, prezentace jejich obsahu.
Téma: reflexe ZŠ Londýnské


Prezentace vlastních prací.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Úpolová cvičení.

Netradiční hry a doplňkové sporty.