3.6.2019 - 14.6.2019, 7.r.

28 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Uvádí základní literární směry a významné představitele období od pol 15. století do 2. pol. 18. století (baroko, Komenský)

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

líčení, životopis

druhy vět vedlejších
(propojení s ICT)
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - cvičení pro rozvoj kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

test 5.6.
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Londýn.
Orientace ve městě.
Město.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Představování sebe a členů rodiny.
Sdělení informací.
Popis skutečností.
Předložky se 3. a 4. pádem.
Zeměpisné názvy.
Téma: Ferien und Reisen.
Španělský jazyk
"rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
"
opakování sloves pravidelných i nepravidelných + časových údajů - sjednání schůzky
Člověk a společnost
Charakterizuje absolutismus, parlamentarismus a konstituční monarchii ve vybraných evropských státech. Francie, Anglie, Španělsko a Rusko na přelomu 16. a 17. století

formy vlády, panovníci, situace v Evropě

Informační a komunikační technologie
Zpracuje informace v multimediální podobě. upoutávka na enviromentální krátký film psaní životopisu
Člověk a svět práce
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj..
hospodářské sféry primární, sekundární, terciární, kvartérní

tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic
Stavba jeřábu a jeho rozebírání
Matematicko fyzikální základ
Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
Předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary;
tepelná délková roztažnost, dilatační spáry
vztlaková síla, Archimédův zákon


Konstrukce lichoběžníku
7. 6. Opravné testy - "poslední šance" - opravujeme dva očekávané výstupy
Test Archimédův zákon a vztlaková síla
Svět přírody
Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek systému.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.
názory na vznik života

živé a neživé složky ekosystému, jejich působení na organismy

potravní řetězce
Estetická výchova
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

hlasová hygiena, techniky vokálního projevu (scat, falzet, aj.) a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu


vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření

vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění
Logo - prezentace hotového produktu (+ prezentace zadavatele), poskytování zpětné vazby

Hledání souvislostí mezi hudbou a dalšími druhy umění
Tělesná výchova
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
grafické zpracování naměřených dat a jejich prezentace
doplňkové sporty, přehazovaná