3.6.2019 - 14.6.2019, 9.r.

12 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
kánon umělecké literatury, literární brak, argumentace
charakter kultury a literatury v 80. a 90. letech u nás i ve světě, proměny, nástup multimédií, současní autoři, bloggeři
uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl (s využitím příslušné literární terminologie)
současní autoři - konec 20. a začátek 21. století Dousková, Pawlovská, Tučková, Hůlová aj.- práce s texty, vyhledávání informací
- romská literatura - dramatizace
PT: Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

tvorba proslovu + pozvánky
Anglický jazyk
Reaguje na písemné sdělení.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a plánech do budoucna.
Napíše formální či neformální dopis.
Podmínkové věty - if. Promluva podle předem připravené osnovy s vizuální oporou.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých národů.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Množné číslo podstatných jmen.
Skloňování přídavných jmen.
Témata: Zukunft-Träume und Wünsche.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
Mi fin de semana - minulý čas jednoduchý četba textu, vyhledávání příslušných tvarů, pokus o vlastní text
PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace
Člověk a společnost
uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, včetně role ozbrojených sil ČR při řešení krizí.
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.
- mezinárodní terorismus, jeho kořeny a obrana proti němu, role ozbrojených sil
- korupční jednání a klientelismus
Matematicko fyzikální základ
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.

Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet.

Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.
Svět přírody
Zhodnotí využití prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi.

Orientuje se v přípravě a využití různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka.
chemická výroba - rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin; plasty a syntetická vlákna

léčivé a návykové látky; pesticidy, detergenty, průmyslová hnojiva
PT: Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - estetika, hygiena a ekonomika recyklace

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zásada předběžné opatrnosti
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Kondiční cvičení.

Doplňkové sporty.
LonCup - basketbal