17.6.2019 - 28.6.2019, 8.r.

24 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.

Uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití.
májovci, ruchovci, lumírovci, realismus v Čechách a ve světě (Němcová, Borovský, Neruda, Světlá, Vrchlický, Sládek aj.; Gogol, Dostojevskij, Dickens aj.)

prokletí básníci (Baudelaire, Rimbaud…), anarchističtí buřiči, sociální balada (Dyk, Gellner, Bezruč)


interpretace náročnějšího textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka uměleckého textu za pomoci odpovídající literární terminologie

složky národního jazyka a jejich užití v umělecké literatuře (Bezručovy Slezské písně), obecné výklady o jazyce
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Žák se zeptá na základní informace.
- promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)
- se zeptá na základní informace.
zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
- nakupování
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Vedlejší věty se spojkami "weil" a "dass".
Téma:Ferien und Reisen.
Člověk a společnost
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin.
porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků.
znaky a funkce krajiny
krajina
typy krajin
Člověk a svět práce
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.
orientace v návodech k použití
drobná údržba domácích spotřebičů

Svět přírody
Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.

Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků.

Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
kyselost a zásaditost roztokůzásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a v běžném životěgeologický vývoj, práce s geologickou mapou ČR

ochrana životního prostředí, chráněná území, globální problémy a jejich řešení

Laboratorní práce z chemie - měření pH
PT: Sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce.PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.
interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
poslech a reflexe
kompozice hudební skladby

uplatnění podnětů při vlastní tvorbě
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Doplňkové sporty: badminton, stolní tenis, basketbal, sálová kopaná.