2.9.2019 - 20.9.2019, 7.r.

1 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro komunikační situaci.
lyrika, epika, drama, verš, rým, sloka, metafora, personifikace

Gramatická cvičení - Opakování - koncovky podstatných a přídavných jmen; koncovky přísudku; duálové tvary; velká písmena atd.


Opakování - větné členy, graf věty jednoduché


vrstvy národního jazyka, spisovná a nespisovná čeština, český jazyk hovorový a obecný, nářečí a nadnářeční útvary, důraz na psací písmo při psané komunikaci
Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
- porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Opakování učiva z šestého ročníku: Film,
přítomné časy (průběhový a prostý).
Přípravné aktivity na setkání projektu Erasmus +
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. •rozpoznávání známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět a jejich významu Německá výslovnost a pravopis.

Pozdravy a základní fráze.

Osobní zájmena.
Španělský jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá.

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

seznámení s jazykem, výslovnost, slovní zásoba týkající se pozdravu a rodiny


sloveso SER - být a jeho časování a užití
ochutnávka šp. jídlanárodnosti
Člověk a společnost
Objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu.

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.(Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím a co ne.)
Opakování učiva 6. ročníku.
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s prezentačním programem. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita) přechody snímků základní efekty tvorba prezentace využití nabytých znalostí při práci na zadané téma program - Prezi PT: Ověřuje věrohodnost informací́ a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost.
Člověk a svět práce
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje.

Vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.
příjmy a výdaje domácnosti
Matematicko fyzikální základ
řeší lineární rovnice
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
základní lineární rovnice
opakování zlomků a desetinných čísel

Stavba látky, atomy, molekuly,
pohyb částic
Svět přírody
Rozliší základní projevy a podmínky života.

Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základní orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
vývin, růst, výživa, rozmnožování, reakce na podněty

pohlavní a nepohlavní rozmnožování


stavba a funkce těla ryb


stavba a funkce těla, orgánových soustav ryb


rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (ryby a jejich skupiny)
práce s atlasem
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem.

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a arevné kvality

změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary, karaoke

Seznámení s technikami výtvarné tvorby, prvky výtvarného vyjádření.

Tvorba obrazu na vlastní téma kombinovanými technikami
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
průpravné a míčové hry (basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované)