2.9.2019 - 20.9.2019, 9.r.

9 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.
Literární odraz 1. sv. války (Remarque, Hemingway aj.).Skloňování podst., příd. jmen, zájmen - opakování.


Reflexe četby a zhlédnutého div. představení.

Viz úvodní kapitola učebnice Čj17. 9. návštěva div. představení Země česká, domov můj (k tematice 1. sv. války)
Anglický jazyk
Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Žák mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
• promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Promluva na téma - mé zkušenosti/zážitky. Použití předpřítomného času.

Zařazování obtížnějších poslechů pronášených rodilými mluvčími, autentické video materiály.

V učebnici lekce 2.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Práce se slovníkem.
•reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů
•porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy
Opakování učiva 8. ročníku.
Skloňování tázacích zájmen WER/WAS.
Téma: Ferien und Reisen.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
Repaso: La ciudad, En el aeropuerto (opakování témat a slovní zásoby předchozího ročníku), slovesa QUERER, PODER, předložky.
Člověk a společnost
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
- práce s časovou osou a dějepisnými mapami, přehled historických epoch

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.

ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.

porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.první světová válka, její průběh a důsledky

Afrika:
pravděpodobný vývoj světových regionů

světové hospodářství

rozložení surovinových a energetických zdrojů

politické a hospodářské poměry
seznámení s učivem, práce s historickými prameny a mapou, pracovní listy ( pokud je žák nepřítomen, zjistí si a okopíruje si od spolužáka)
Člověk a svět práce
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci pracovní pomůcky první pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel;
určí podmínky řešitelnosti lomených výrazů;
shrnutí poznatků a fyzikálních veličinách;
využívá zákonu odrazu světla při řešení problémů a úloh.
absolutní hodnota čísla; opakování úprav zlomků
podmínky řešitelnosti

přehled fyzikálních veličin a jednotek -jejich využití

odraz světla
12. 9. budeme psát první test na úpravy lomených výrazů
19. 9. písemný test podmínky výrazů a řešení lin. rovnic ve tvaru zlomku
týdenní úkoly se odevzdávají v pondělí
Svět přírody
Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Aplikuje a poskytuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.
fylogeneze člověka


stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná soustava

zásady poskytování první pomoci, ošetřování běžných poranění kosterní a svalové soustavy

aktivní podpora zdraví
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
průpravná cvičení zaměřená na košíkovou, odbíjenou, doplňkové sporty