23.9. 2019 - 4.10. 2019, 7.r.

2 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (gramatická a stylistická cvičení)

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro komunikační situaci.

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
větné členy

historismy, archaismy, neologismypráce s textem
Anglický jazyk
Žák se zeptá na základní informace.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.


Nácvik základních otázek, pomocná slovesa "být" a "dělat".
Popis rodiny. Životní etapy. Aktivity spojené s projektem Erasmus+ (popis rodiny, města, školy, života významných osobností, které ovlivnily dnešek).
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. •rozpoznávání známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět a jejich významu Německá výslovnost a pravopis.

Pozdravy a základní fráze.

Osobní zájmena.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá
• reakce na otázky, poskytování a vyžádání konkrétních informací - Rod a člen u podstatných jmen, množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, přechylování, množné číslo. Španělsko a španělsky hovořící země

příprava na projekt Erasmus - konverzační fráze
Španělsko - výroba posteru, vyhledávání informací
Člověk a společnost
Objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu.

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.(Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím a co ne.)
Srovnává postavení světadílů, oceánů a makroregionů světa.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. Zpracuje informace v multimediální podobě. využití nabytých znalostí při práci na zadané téma záznam a úprava videosekvencí - využití balíku programů iLife PT: (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita). Prezentace na téma: Představení ČR
Člověk a svět práce
Zváží nezbytnost jednotlivých osobních a rodinných výdajů.

Vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.
rozpočet domácnosti (příjmy a výdaje rodiny, žáka)

rizika hospodaření a zvažování jejich míry
Matematicko fyzikální základ
řeší lineární rovnice
analyzuje základní vlastnosti těles
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
ekvivalentní úpravy rovnic - procvičování
Rozdělení těles - opakování. Vlastnosti geometrických těles.
Složení látek, Brownův pohyb a jeho důkazy
Svět přírody
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.
stavba těla a orgánových soustav (paryby a ryby)


stavba a funkce těla, orgánových soustav (paryby, ryby)


systém živočichů (studenokrevní obratlovci - paryby, ryby)


rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obratlovci - paryby, ryby); práce s atlasem

chování živočichů v přírodě (paryby, ryby)


přizpůsobení živočichů různým podmínkám prostředí (paryby, ryby)
Estetická výchova
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.


Nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem.

Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a arevné kvality.


Zpěv vybraných písní s doprovodem kytary, karaoke

Tvorba obrazu na vlastní téma kombinovanými technikami - dokončení

Mosty – prostorová práce – výzdoba výtahové šachty k Erasmu +
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
průpravná cvičení v přehazované, odbíjené a košíkové
PT: osobnostní a sociální výchova